Barn som är blinda eller har en synnedsättning går i vanliga förskolor och skolor. Eftersom dessa barn är få är det mycket sällan som en förskola eller skola har erfarenhet av barn eller elever som ser dåligt. De måste därför hämta stöd från externa experter.

Viktigt med rätt stöd

I förskola och skola behöver barn och elever individanpassat stöd under hela vistelsen. Många barn och elever har resurspersoner, och de behöver ha kunskap och kompetens om det stöd som eleverna behöver. Vi ser helst att det finns två lärare i klasserna. Lärarna måste ha kunskap om hur undervisningen ska anpassas pedagogiskt, fysiskt och socialt så att eleverna kan tillgodogöra sig den utan att stöta på problem i form av bristande tillgänglighet.

Tillgängliga lokaler

Alla aktiviteter som skolan anordnar samt raster och vistelse på fritids ska vara tillgängliga för barn med synnedsättning. Lokaler och skolgårdar kan behöva anpassas fysiskt så att eleverna kan orientera sig och även hitta sina klasskamrater.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har till uppgift att ge råd och stöd till förskolor och skolor. Skolorna måste själva be om stöd från SPSM, vilket kan innebära att myndigheten inte alltid kontaktas. Inom SPSM finns ett resurscenter som har fokus på barn som använder eller ska använda punktskrift. De anordnar kurser för pedagoger, vårdnadshavare och elever. Vid resurscentret utförs pedagogiska utredningar för att säkerställa att barnen får bra stöd i skolan.

SRF önskar att SPSM får rätt att arbeta mer uppsökande mot förskolor och skolor. Regionernas syncentral ger råd när det gäller att göra den fysiska miljön tillgänglig och ansvarar för att eleverna har tillgång till  personliga hjälpmedel. Skolan ansvarar oftast för annan utrustning. Det är viktigt att syncentraler och skolor tecknar avtal om vem som ska ansvara för support och uppdatering.

Vi på SRF anser att det är viktigt att regionernas syncentraler, SPSM, förskolor och skolor samarbetar för att samordna sina insatser och uppnå bästa möjliga stöd. Genom samordning av insatser tydliggörs verksamheternas olika ansvar. Det blir också tydligare för förskolor och skolor.