Arbetsmarknaden ska vara ett prioriterat område. Det beslutade SRF:s kongress 2021. Då sattes några mål upp som särskilt viktiga för att synskadade ska kunna få och behålla ett jobb.

 • Det ska finnas en fungerande arbetsinriktad rehabilitering, både för unga som vill in på arbetsmarknaden och för yrkesverksamma som blir synskadade.
 • Arbetsförmedlingen ska få ansvaret för alla arbetstekniska hjälpmedel.
 • Arbetsförmedlingen ska ge fungerande individuellt stöd till både synskadade arbetstagare och egenföretagare.

Tio åtgärder för jobb åt fler med synnedsättning

Synskadades Riksförbund har tagit fram tio konkreta förslag för att öka synskadades möjligheter till arbete. Det är de viktigaste åtgärderna som vi uppmanar riksdagen och regeringen att genomföra. 

 1. Rusta upp den arbetsinriktade rehabiliteringen.
 2. Stärk möjligheterna att behålla arbetet vid synförsämring.
 3. Öppna för arbete åt fler synskadade inom offentlig sektor.
 4. Inrätta ett råd för inkluderande digitalisering på arbetsmarknaden.
 5. Slå vakt om synspecialisterna inom Arbetsförmedlingen. 
 6. Ge Arbetsförmedlingen hela ansvaret för arbetshjälpmedel.
 7. Utveckla SIUS (särskild person för introduktions- och uppföljningsstöd) och förläng tiden för stöd.
 8. Ge unga med synnedsättning ett bättre etableringsstöd.
 9. Utöka uppdraget till folkbildningen och stärk insatserna för nyanlända med synnedsättning.
 10. Starta forskning om vilka arbetsmarknadsinsatser som ger bäst effekt.

Samarbete för att nå fram till beslutsfattarna

Synskadades Riksförbund samarbetar med andra funktionshinderorganisationer. I arbetsmarknadsfrågor har vi ett nätverk med Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund (HRF) och DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet). Med gemensamma krafter vill vi öka våra chanser att nå fram till politiker och myndigheter. Vi har lagt fram ett gemensamt program med 73 punkter för en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.