Det finns flera lagar och förordningar som reglerar villkoren på arbetsmarknaden, som ger dig rätt till stöd i arbetslivet och som ska motverka diskriminering och utanförskap. I det följande redovisas det viktigaste som berör oss med en synnedsättning.

Arbetsförmedlingen

Är en central nationell myndighet med lokala kontor dit du som sökande alltid skall vända dig. Handläggaren du ska få där kan förmedla kontakt med specialister för synnedsättning och/eller andra funktionsnedsättningar beroende på behov. Arbetsförmedlingen kan ge vägledning, stöd och information och särskilda stöd för personer med funktionsnedsättning, t ex fördjupad kartläggning och vägledning, bidrag till arbetshjälpmedel, lönebidrag, stöd till personligt biträde, bidrag till start av eget företag.

Arbetsförmedlingens arbete styrs av Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen Svensk författningssamling 2007:2007:1030 t.o.m. SFS 2022:595 - Riksdagen

De särskilda arbetsmarknadspolitiska stöd och insatser som personer med funktionsnedsättning kan ta del av regleras i:

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

På Arbetsförmedlingens hemsida kan du hitta bra information om deras särskilda insatser till personer med funktionsnedsättning. Du kan också kontakta Arbetsförmedlingen på telefon 0771-416 416.

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en central statlig myndighet med lokala kontor på alla större orter i landet och några nationella centra för speciella funktioner, t. ex. för arbetshjälpmedel i Karlshamn. Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel för personer anställda utan lönebidrag samt till egna företagare och stöd för vissa rehabiliteringsinsatser.

För mer information kontakta Försäkringskassan

Kundtjänst: 0771-170 170
Hemsida: www.forsakringskassan.se/privatpers/.

Försäkringskassan styrs av flera lagar som ger mer eller mindre tydliga rättigheter:

Andra lagar som har betydelse

Arbetsmiljölag (1977:1160) Svensk författningssamling 1977:1977:1160 t.o.m. SFS 2022:1109 - Riksdagen.
Utdrag ur Kapitel 3: "Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."

Diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever att du blivit särbehandlad på något negativt sätt i ditt arbete eller när du sökt arbete, på grund av din funktionsnedsättning, så kan det vara diskriminering enligt lagen och du kan då anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling 2008:2008:567 t.o.m. SFS 2022:848 - Riksdagen.

Diskrimineringslagen omfattar många olika samhällsområden och Diskrimineringsombudsmannen har ansvar för tillsynen av lagen och behandlar alla typer av ärenden som kan vara brott mot lagen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Telefon 08-120 20 700
E-post: do@do.se
Hemsida: http://www.do.se/Om-DO/

Om du är anställd så vänd dig i första hand till din fackliga organisation som har till uppgift att hjälpa dig med detta. Om du inte får hjälp där eller om du inte har arbete, utan upplever att du blivit diskriminerad när du sökt arbete, skriver du direkt till DO. Om du vill ha råd och hjälp med detta kan du kontakta SRF.