Socialtjänstlagen reglerar både ekonomiskt bistånd och socialt bistånd. Socialt bistånd kan vara hemtjänst, ledsagning eller boendestöd. Det är kommunen som bestämmer vad insatsen ska heta och hur den ska vara utformad. Den enskilde ska genom insats vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå. Det innebär att det nödvändigaste ska vara tillgodosett. Lagen anger också att den som kan få sitt behov tillgodosett på annat vis inte har rätt till stöd. Till exempel om den enskilde bor i hushållsgemenskap.

Kommunen får ta ut avgift för insats till skillnad mot den som har rätt till stöd enligt LSS.  Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:2001:453 t.o.m. SFS 2022:1034 - Riksdagen