Den 1 januari 2009 trädde en diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs.

Att på ett irrationellt sätt särbehandla människor på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är numera illegalt.

Läs diskrimineringslagen här.

Sedan 2015 är diskriminering på grund av bristande tillgänglighet också klassat som diskriminering.