Protokoll


Art: Styrelsemöte 
Datum: 15 november 2023
Tid: 16:30 – 20:00
Plats: Brukarhuset, Örebro.

Närvarande: 
Dan Wakman, ordförande 
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare, via teams
Sandra Johansson, sekreterare 
Anna-Lena Rosqvist, vice sekreterare, via teams
Anders Eng, ledamot
Agneta Elfving, arbetsledare, via temas avslutade 17.50
Kai Marjeta, ledamot, anmält förhinder

Adjungerade: 
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet, anmält förhinder
Margareta Rydemalm, ombud ABF 
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet) 

§ 95.   Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.               

§ 96.   Godkännande av dagordningen 

Beslut:
- att godkänna dagordningen.             

§ 97.   Utse protokolljusterare  

Beslut:
- att välja Anders Eng.       

§ 98.   Genomgång av föregående mötesprotokoll från 5 oktober.

Beslut:
- att godkänna protokollet. 
- att vi skickar protokollet när det är justerat samt bifogar med dagordningen vid utskick.     

§ 99.   Kansli och personal 

- Agneta rapporterade vad som händer på kansliet. Wi-Fi i Brukarhuset har inte fungerat. Därför har Charlotte och Leif arbetat hemifrån pga ingen uppkoppling.

- Charlotte har ansökt om tjänstledigt från 11 december t o m 31 december pga utmattning i kroppen.

§ 100. Komplettering till 100 års skriften.

Diskuterade skriften som varit utsänd till styrelsen.

Beslut:
- att godkänna skriften.

§ 101.    Ekonomi  

a.    Ekonomisk rapport  

Charlotte gav information om rapporten och förklarade vad de olika kostnaderna betydde.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

b) Övriga ekonomiska frågor

- Fyra olika bidragsansökningar. Stöd till närstående förening, verksamhetsstöd. Stöd till anställd ombudsman och organisationsutveckling.  Ansökningarna måste vara inne senast 30 november. Diskuterade att söka pengar för olika grupper.

- Styrelsens arvodesfördelning 2023.
Styrelsen har fått förslag på arvodesfördelning via mail.

- Inköp av bokföringsprogram
Kostnaderna för nytt program är; Visma kostar 2235 kronor per år och Speed Ledger har en engångssumma på 1500 kronor samt 600 kronor per år och 12,50 per verifikation som blir ca 6000 kronor om året.

Beslut:
- att söka organisationsbidrag för funktionärsutbildning samt verksamhetsstöd för resa till Parken Zoo, utbildning för KTR-ledamöter och rehabilitering.
- att godkänna arvodesfördelningen. Anders Eng avstår och skänker sin summa till SRF Örebros Stiftelse
- att vi köper in Vismas bokföringsprogram.

§ 102. Kundforum

Agneta har varit på kundforummöte. Hon gav en muntlig information om bl.a. att chaufförerna får kritik på deras uppförande. Agneta har blivit tillfrågad att vara med på utbildning för chaufförerna och då kunna ge råd hur de ska tänka på sitt dagliga uppförande då de arbetar.

De har ett företag som ringer upp efter att man åkt sin resa. De ska nå 800 personer på en månad men når endast 200 som svarar. Många vill inte svara på ett okänt nummer.

§ 103. Summering av medlemsveckan

Vi deltog på Anhörigdagen, Ögats dag, MR-dagarna och ordnade en dag för information från Sprida. Vi skickade också en inbjudan till yngre för en träff på Boda Borg. Tyvärr anmälde sig för få till den träffen så den ställdes in. Diskuterade om att ha en inbjudan om en fika för de yngre. Datum återkommer. Vi fick inte så många nya medlemmar, men vi visade upp oss och försökte vara med för att synas.

§ 104. Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

- Digital workshop FFS och Forum Vision. Bilaga 1
Åtgärd: Lägga till handlingarna

- Krönika – historiska frihetsdagar. Bilaga 2.
Åtgärd: För kännedom

- Inbjudan till LSS-café. Bilaga 3
Åtgärd: För kännedom

- Länsstyrelsen inbjuder till webbkonferens om funktionshinder. Bilaga 4. Roger har skickat vidare inbjudan till kommunerna Hallsberg, Lekeberg och Askersund

- Ordförandenytt nummer 3. (Bifogas som enskild fil)
Åtgärd: För kännedom

- Besök hos Hällefors folkhögskola i Örebro. Bilaga 5
Åtgärd: Har skickat en förfråga till Inger Gustavsson att komma och informera.

- Nu drar funktionärsutbildningen i gång. Bilaga 6
Åtgärd: Kommer att vara hösten 2024 för DEST-regionen.

- Remiss – Förslag på stadgar inför kongressen 2024. Bilaga 7
Åtgärd: Finns att hämta på kansliet för att läsa och svara på remissen.

- Remiss – Förslag till intressepolitiskt program. Bilaga 8
Åtgärd: Svar ska vara riksförbundet tillhanda senast 20 november

§ 105  Arbetsgrupper 

a.    Coach grupp:  

Gruppen ska ha en träff med Iris Hadar för att se hur vi kan samarbeta med frågor rörande synskadade arbetslösa. Chivan kollar upp datum för mötet i början av december. 

b.    Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman:

Roger gav information om att syncentralen har lagt till en serviceavgift när man vill hämta ut delar till vita käppen. Roger har fråga om det gäller om man för första gången vill ha käpp eller om det är för någon som vill byta till en ny. Information om detta har inte förmedlats. Frågan tas med till nästa brukarråd.

Roger ska ha ett möte med Martin Östlund från Kumla.

Han har deltagit i ett ombudsmannamöte där de bland annat pratade om ledsagning.

c.    Rehabgruppen/Brukarråd:  

Nästa brukarråd är tisdag 28 november. 2024 firar syncentralen 50 år. Eva Nielsen och Elisabeth Axelsson Lindh boken heter Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet. 

d.    Digitala gruppen. 

 Fredag – lördag 1-2 december kommer en kurs hållas med samma upplägg som förra gången. Charlotte har skickat ut inbjudan. Är tänkt hålla en större kurs 2024. Den är under planering

e.     Kultur och studiegruppen. 

Det finns en fotoutställning på slottet som är intressant. Kostnaden per person är 180 kronor per person, men vill man ha en guidad tur med musik kostar den minst 3500 kronor. Det finns också önskemål om att utställningen ska syntolkas. Gruppen avvaktar och ser om det finns intresse även om det kostar för varje enskild person. 

f.      Ungdomsgruppen

Ska göra en inbjudan till en fikaträff för yngre som sätts upp på syncentralen och ögonkliniken på USÖ.

g.    Nya medlemmar

Leif får kolla hur många nya medlemmar vi fått från 2020 – nu. Därefter beslutar vi om vi ska ha en träff 2024.

h.    Medlemsdagen

Vi ställer in medlemsdagen pga för få anmälda. Dan gav förslag att vi istället har en planeringsdag i styrelsen samt att vi skriver ett julbrev där vi berättar vad som hänt under året till alla medlemmar.

Beslut:
- att vi har planeringsmöte kl 10-14.30 i Brukarhuset.
- att au skriver ett julbrev till alla medlemmar där vi berättar om vad som hänt under 2023.                 

§ 106   Rådet för funktionshinderfrågor (RFF

Anders rapporterade från det senaste mötet. RFF ställer sig bakom SRF:s och Funktionsrätts skrivelse angående minskning av verksamhetsbidragen. Skrivelsen ska tas upp i Regionstyrelsen.

Regionens ekonomidirektör meddelar att regionens underskott beror mycket på inflationen och minskade stadsbidrag.
Nästa möte är måndag 18 december.

§ 107    Stiftelsen

Har inte inkommit så många ansökningar. De har nästa möte 29 november.          

§ 108    Lokalföreningarna 

En av ledamöterna i Bergslagens styrelse har varit tvungen att avgå pga hälsa. Diskuterade representant till styrelsen i Bergslagen.

Planering för julborden i respektive lokalföreningen är på gång. Det blir ett speciellt utskick till varje lokalförening.

§ 109    Arbetsutskottet 

Inget att rapportera.     

§ 110    Övriga rapporter 

- Organsationsrådet.
Sandra rapporterade om organisationsrådet 29 oktober            

§ 111   Övriga frågor 

- Projektförfrågan: Färgade QR-koder, Anders Öhrn<

Bordläggs till nästa möte

§ 112  Nästa möte 

Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir tisdag 12 december klockan 16:30-20:00 i Brukarhuset, Örebro.                  

§ 113    Mötets avslutning  

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet  .