Höstmöte 2023

SRF Stockholms stad

Dessa handlingar finns i storstil, punktskrift, inlästa på Daisy och som Word-fil. Handlingarna går att beställa från föreningens kansli på tel 08-452 22 00 samt på E-post: kansli@srfstockholm.se.

Handlingarna går även att ladda ned här i Word och PDF


Välkommen till höstmötet 2023

SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen till höstmöte lördagen den 11 november 2023 kl.14:00.

Mötet äger rum i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm.

I detta utskick finns de handlingar som ska behandlas under mötet, förutom uttalanden som läses upp i plenum.

Röstberättigad på mötet är den som har betalat medlemsavgiften för 2023.

Medlem som inte är närvarande vid upprättandet av röstlängden, punkt 2 på dagordningen, får inte rösta under mötet. Medlem som förts upp på röstlängden ska vara närvarande under hela mötet.

På mötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden, som kan antas eller förkastas.

Om du har förslag på uttalanden, hör av dig till kansliet,
tel: 08 452 22 00,

Stockholm i oktober 2023

Styrelsen 


Bilaga 1 a (Tillhör dagordningens punkt 5 a)
Förslag till dagordning

SRF Stockholms stads höstmöte lördagen den 11 november 2023

1. Mötets öppnande

    Därefter föredrag med anledning av föreningens 110-årsfirande.

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4. Val av mötesfunktionärer

     a) Mötesordförande

     b) Två protokolljusterare

     c) Rösträknare

     d) Val av beredningsutskott

     e) Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare.

5. Fastställande av

     a) Dagordning (bilaga 1 a)

     b) Arbetsordning och tidplan (bilaga 1 b)

6. Verksamhetsplan och budget 2024 (bilaga 2)

7. Förslag till datum för årsmöte och höstmöte 2024 (bilaga 3)

8. Valberedningens förslag till arvoden 2024 (Bilaga 4)

9. Inkomna motioner (bilaga 5)

10. Antagande av uttalanden

11. Övriga ärenden som höstmötet beslutat behandla

12. Avslutning

Bilaga 1 b (Tillhör dagordningens punkt 5 b)
Förslag till arbetsordning och tidplan

13:00-14:00   Samling, kaffe/te och smörgås

14:00-14:30   Föredrag med anledning av föreningens    

                      110-årsfirande.

14.30-15:00   Förhandlingar i plenum (§§1–5)

15:00-16:00   Grupparbete med fruktpaus

16:00-17:30   Förhandlingar i plenum (§§ 6–12)


Bilaga 2 (Tillhör dagordningens punkt 6)
Förslag till Verksamhetsplan och budget 2024        

Verksamhetsplan 2024     
Verksamhetsplan

 1.           Inledning
 SRF Stockholms stad har Stockholms stad och Ekerö kommun som verksamhetsområde.

SRF Stockholms stad avser att arbeta enligt denna verksamhetsplan under 2024. Detta dokument är ett övergripande styrdokument. Styrelsen och arbetsgrupperna kommer att arbeta fram konkreta mål för de olika områdena för arbetsåret 2024.

På kongressen i SRF, Synskadades Riksförbund,  i juni 2021 uttrycktes vårt mål för verksamheten på följande sätt:

Starka och självständiga individer i livets alla faser.

Detta innebär, enligt kongressbeslut, att sätta fokus på att arbeta inom följande områden:

·      Utbildning

·      Arbetsmarknad

·      Digital teknik

·      Frågor inriktade mot äldre

·      Habilitering och rehabilitering

Dessutom prioriteras att bygga ett starkt och relevant SRF.

Lokalföreningen SRF Stockholms stad kan givetvis inte täcka in alla områden som vårt riksförbund har som sina prioriterade mål.  Men några av dem ryms inom det som planeras för vårt arbete.

Av de utpekade ambitionerna är frågor inriktade mot äldre, exempelvis det digitala utanförskapet,  absolut relevanta för oss.  

Rehabilitering och habilitering behöver följas upp och kompletteras med den enklare anpassning och träning som kommunala syn- och hörselinstruktörer kan ge. Och vi vet att utvecklad kompetens i digital teknik är av synnerlig betydelse i detta sammanhang.

När det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsområdet vill vi gärna samverka med distriktet, SRF Stockholm Gotland, och USS, Unga med synnedsättning i Stockholm.

SRF, Synskadades Riksförbund, är alltså den riksomfattande huvudorganisationen för personer med synnedsättning i Sverige. Utifrån tanken om alla människors lika värde hävdar vi gemensamt synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. I vår verksamhet skapar vi social gemenskap och stödjer varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

SRF Stockholms stad och Ekerö är den största lokalföreningen inom förbundet. Vårt medlemsantal är omkring 850. Vår roll är att dels organisera synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun, dels att hävda vår rätt till ett självständigt och jämlikt liv.

Det är av utomordentlig vikt att vi är många och strävar efter att bli fler som deltar aktivt i arbetet så att vi kan vinna framgångar. Enligt våra stadgar inom SRF är det fritt att ansluta sig till vilken lokalförening, eller branschförening, som passar den enskilde medlemmen bäst. Därför kan vi med glädje och stolthet konstatera att en rad medlemmar valt att ansluta sig till vår förening, trots att de bor i andra kommuner.

I vårt arbete möter vi alla typer av frågor som har med synskador att göra. Och vår ambition är att kunna bearbeta så många av dem som möjligt och rimligt. Dock bör påpekas att en del frågor sköts av kommuner, andra av regioner och ytterligare några på statlig nivå. För att uppräkningen ska vara komplett, bör även EU nämnas.

SRF hette från början De Blindas Förening och grundades 1889. År 1977 byttes namnet till det nuvarande. SRF Stockholms stad räknar sina anor från 1913.

Vår organisation har gjort stora insatser i samhället och för enskilda synskadade, men det finns fortfarande stora utmaningar.

Allt kokar ner till hur vi ska klara av att driva vår förening vidare, med de resurser vi har till förfogande och de uppgifter som utvecklingen ställer oss inför. Vi avser att, under 2024, utveckla metoder för ökade intäkter till SRF Stockholms stad från allmänheten, organisationer och företag.

Än lever vi inte som alla andra stockholmare. Vi arbetar för att alla synskadade ska kunna ha ett självständigt liv, att tillgänglighet och personlig service möter våra behov, att vi får det stöd från samhället som vi har rätt till. Tyvärr har några domslut på senare tid i för oss centrala frågor inte alls gått som vi skulle önskat. Vi riskerar inskränkningar i vår rörelsefrihet.

Vi instämmer fullt ut i den utmaning som SRF-kongressen fastslog:

Vi ser allt tydligare att våra möjligheter till självständighet och frihet beskärs av myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer.

SRF Stockholms stad och Ekerö har också en annan roll, utöver arbetet att företräda synskadade, och det är att skapa en social miljö, där alla medlemmar i föreningen och alla andra synskadade i Stockholm och Ekerö känner sig välkomna.

SRF Stockholms stad inser att medlemmarna är den avgörande faktorn. Visst har föreningen en styrelse, flera arbetsgrupper samt ledamöter i Stockholms och Ekerös funktionshinderråd, men utan medlemmar står vi oss ganska slätt.

2.           Prioriterade intressepolitiska områden

Alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt arbete. Och det innebär att synskadade i Stockholms stad och Ekerö kommun ska leva som andra. Precis som tanken en gång i tiden var bakom LSS.

Värdefulla verktyg i det arbetet är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Stockholms stads eget program för delaktighet som är under översyn 2023 och fastställs av fullmäktige senast tidigt under 2024. Dessutom är det som stipuleras i EU-direktiven om e-tillgänglighet svensk lag.

Vi bevakar hur Stockholms stad arbetar med programmet för delaktighet inom alla politikområden.

Vårt påverkansarbete bedrivs genom våra representanter i nämndernas, bolagens och stadsdelarnas råd för funktionshinderfrågor. Likaså i andra tillsatta referensgrupper. Vidare strävar vi efter dialog och utbyte i olika former med politiker och tjänstemän. Dessutom sprider vi information och våra uttalanden till press och media. Här kan för övrigt nämnas vår hemsida och arbetet med Facebook.

Vi informerar föreningens medlemmar om vilka kommunala insatser som finns.

Vi sammankallar föreningens ledamöter i funktionshinderråden för utbildning samt informations- och erfarenhetsutbyte.

Vi kommer att följa upp de löften partierna gav oss inför valet 2022.

Övergripande kommer vi fortsatt att fokusera på tre områden under 2024: Ledsagning, digitalt utanförskap och gatumiljön.

2.1.          Ledsagning

Vår möjlighet att leva hälsosamt är bland annat beroende av antal beviljade och genomförda ledsagartimmar.

Stadens riktlinjer ska följas. Likabehandling måste gälla i alla stadsdelar. Tyvärr är glappet mellan kommunfullmäktiges intentioner för ledsagningen och verkligheten betydande.

En princip vi hävdar är att oavsett om man blir beviljad sin ledsagning enligt lagen om stöd och service eller socialtjänstlagen så ska de fastlagda principerna inom lagen om stöd och service, om goda levnadsförhållanden, gälla.

Vi kräver att staden kartlägger hur ledsagning beviljas för äldre(+65 år). Och ledsagning ska inte likställas med hemtjänst.

Vi arbetar för avgiftsfri ledsagning, även i Ekerö, med fritt antal ledsagartimmar utan begränsningar i hur ledsagningen får användas. Vi vill att ett försök med fri ledsagning ska genomföras, för att kommunen ska kunna utvärdera om det verkligen skulle leda till nämnvärt ökade kostnader. Vidare är det viktigt att ledsagningen kan användas vid besök i hälso- och sjukvården. Beslut om ledsagning bör gälla under två eller tre år.

2.2.          Digitalt utanförskap 

Föreningen ska bidra till ökad digital kunskap för våra medlemmar via workshops och via syn- och hörselinstruktörer.

EU:s tillgänglighetsdirektiv på det digitala området är numera lag i Sverige och innebär bland annat att kommuner och dess underleverantörer måste använda tillgängliga digitala lösningar och ha en tillgänglighetsredogörelse på sin plattform. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, bevakar att detta följs.

Vi arbetar för att Stockholms stad och Ekerö kommun inför digitala lösningar som är tillgängliga med hjälp av de vanligaste anpassningsprogrammen på datorer och smarta telefoner.

Vi arbetar vidare för att det ska finnas alternativa kontaktvägar och information för de som inte är digitala eller delvis digitala. I dagens läge, saknar fortfarande majoriteten av föreningens medlemmar tillgång till digital information. Det handlar i främsta rummet om den äldre medlemsgruppen, alltså majoriteten av synskadade i Stockholm och Ekerö. Det ska gå att kommunicera med förvaltningar, serviceorgan och utbjudna tjänster via alternativ som telefon.

Vi fortsätter arbeta för en tätare utgivning av taltidningen På tal om Stockholm, som bygger på en syntolkningsjournalistik som inte finns i andra media.

2.3.          Gatumiljön i Stockholm
 
I Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning fastställs det att vi ska kunna förflytta oss, vistas i, och använda stadens alla miljöer som andra, och hinder ska åtgärdas så att miljön blir tillgänglig och användbar för alla oavsett funktionsförmåga.

Vi kräver att tillgängligheten i gatumiljön ska förbättras. När ombyggnationer görs, så ska vi själva kunna passera utan att riskera liv och lem.

Cykel- och gångbanor ska vara avskilda med visuella och taktila markeringar, i första hand kanter.

Sommargågator och torg ska vara tillgängliga, och färdtjänst måste kunna ta sig fram till adresserna.

Ljudsignalerna vid övergångsställen måste höras tydligt. Generellt behöver signalernas ljud höjas. Vi är emot diagonala övergångsställen i korsningar.

Föreningen ska arbeta för att de lösningar på problemet med elsparkcyklarna som den förordning som gäller från den 1 september 2022 möjliggör. Elsparkcyklarna utgör betydande risker för synskadade som vill röra sig fritt och självständigt på gatorna.

Vi vill att ansökan och avgift för varje elsparkcykel ska tillämpas. Det ska inte vara möjligt att avsluta hyravgiften förrän elsparkcykeln är parkerad på ett godkänt ställe.

vi kommer att följa upp löftena om att snöröjningen i Stockholm ska förbättras under 2024.

2.4.          Övrigt intressepolitiskt arbete
 
Äldres situation ska särskilt uppmärksammas. Vi ska arbeta för att äldres digitala utanförskap ska brytas, och att äldre har samma rätt till ledsagning som andra.

En workshop om hur medlemmarna uppfattar hemtjänsten ska genomföras.

Den bristande tillgängligheten på kommunala gymanläggningar måste avhjälpas. Detta är ett viktigt led i friskvårdsarbetet och en hälsofråga.

För att underlätta högre studier vill vi att en universitetsförberedande preparandkurs för ungdomar som gått ut gymnasiet ordnas.

Vi arbetar för att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Ekerö kommun.

Utöver de prioriterade intressepolitiska målen har vi en ständig omvärldsbevakning för att snabbt kunna agera när någonting som rör våra grupper händer i vår omgivning.

3.           Medlemsverksamhet

Medlemsverksamheten har som syfte att skapa en miljö där samtliga synskadade kan känna sig välkomna och bekväma. Vi tillhandahåller mötesplatser och gemenskap, något som är positivt och stärkande för självkänslan och identiteten. I grund och botten handlar det om att gemensamt lära sig att bestämma över sitt eget liv. Verksamheten är också viktig för att engagera medlemmarna i föreningens arbete inom alla områden.

Fler medlemmar
 
Vår ambition är att välkomna och introducera nya medlemmar. Detta ska ske genom att vi skapar personlig kontakt så snart som möjligt när någon beviljats medlemskap eller själv tagit kontakt med oss.

För att introducera nya medlemmar i föreningen anordnar vi olika aktiviteter, till exempel lunchträffar och möten med enskilda medlemmar som vill ha information om föreningen.

Vi ska anordna medlemsaktiviteter såväl dagtid som kvällstid.

Exempel på teman är intressepolitiska frågor, nya hjälpmedel, information från staden, men det förekommer även andra teman, exempelvis underhållning av olika slag.

Under 2024 kommer föreningen att sträva efter att öka antalet medlemmar. Ett led i detta arbete är att vi kommer att genomföra ett event kallat Ögats dag med syfte att informera synskadade som ännu inte är medlemmar om föreningen och vårt arbete och locka dem att bli medlemmar och engagera sig i vår verksamhet.

Vi vill driva ett projekt för att utbilda volontärer som kan hjälpa till i samband med föreningens aktiviteter. Dessa volontärer kan vara anhöriga, men även andra intresserade personer. I utbildningen ska ingå att lära känna vår verksamhet samt att förmedla kunskap om ledsagning och annan praktisk kunskap kring synnedsättningar.

Vi kommer att sträva efter utökat samarbete med de kommunala syn- och hörselinstruktörerna som ett led i att värva medlemmar.

4.           Studier

Vår avsikt är att även fortsättningsvis genomföra studieverksamhet under 2024. Vi genomför studiecirklar för våra medlemmar både dag- och kvällstid.

Ambitionen är att anordna studiecirklar i synskaderelaterade ämnen, exempelvis punktskrift, tekniska hjälpmedel och SRF-frågor, men även i allmänna ämnen som engelska och litteratur samt olika typer av hantverk, exempelvis korgflätning.

Som ett bevis på vår uppskattning av det ideella arbete våra funktionärer utför, anordnar vi en årlig funktionärshelg. Programmet ska innehålla moment för ökade kunskaper i olika frågor, information om aktuella ämnen och aktiviteter som stärker samarbete och samhörighet.

5.           Information
 
För att stärka medlemsengagemanget och skapa utrymme för våra intressefrågor ger vi fortlöpande information till föreningens medlemmar och sprider information om våra frågor till vår omvärld.

Vi informerar framför allt på föreningens hemsida, i sociala medier, och i vår medlemstidning Brokiga Blad samt med utskick via vår e-postlista.

Via hemsidan, www.srf.nu/stockholm, informerar vi om aktuella frågor och om vår verksamhet.

I sociala medier gör vi utspel och länkar till artiklar på hemsidan.

I Brokiga Blad får medlemmarna information om kommande aktiviteter och aktuella intressepolitiska frågor. Brokiga Blad ges ut via e-post, i punktskrift och storstil, och som CD-skiva. Brokiga Blad finns även på hemsidan.

Intresserade kan även prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev ”Påverka Stockholm” som tar upp vårt intressepolitiska arbete.

Via e-postlistan informerar vi om och puffar för aktuella aktiviteter. Vi har även en telefonsvarare där vi informerar om kommande aktiviteter.

Vi informerar också om föreningens aktiviteter i olika taltidningar, bland annat den kommunala taltidningen På Tal Om Stockholm.

6.           Biståndsprojekt med FN-konventionen i fokus
 
Föreningen bedriver genom organisationen MyRight ett utvecklingsprojekt tillsammans med Afrikas Synskadades Union (African Union of the Blind, AFUB), som är en paraplyorganisation för nationella synskadeorganisationer i Afrika.

Projektets syfte är att utveckla en modell för att via de nationella organisationerna utbilda kring och skapa en förståelse för de mänskliga rättigheter som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning omfattar. Utbildade funktionärer ska sedan påverka politiker, tjänstemän och media i länderna, på såväl nationell som afrikansk regional nivå. Vi stöttar synskadeorganisationerna i Botswana, Etiopien och Gambia.

Styrelsen har tillsatt en styrgrupp bestående av medlemmar i föreningen för att nära kunna följa projektet.

Under våren 2024 görs en uppföljningsresa till Gambia. En temakväll om Gambia, riktad till intresserade medlemmar, planeras.

7            Kansli och lokaler

7.1           Personal 

Vid föreningens kansli uppskattar vi att det år 2024 kommer att finnas 5 tjänster enligt följande:

1 administratör, med ansvar för Gotlandssalen (heltid)

1 administratör, med ansvar för medlemsregister och medlemsvård (heltid)

1 ombudsman med ansvar för studie- och medlemsverksamhet (heltid)

1 ombudsman med ansvar för det intressepolitiska arbetet (heltid)

1 administratör och arbetsbiträde (halvtid)

Inom arbetsstyrkan finns kompetens i informationsfrågor och sociala mediefrågor. Alla tjänsterna är flexibla och vid behov täcker de anställda upp för varandra.

Vi anlitar Leif Eeks företag för ekonomihanteringen.

För vissa vaktmästartjänster anlitar vi Synskadades Bostadsstiftelses fastighetsskötare vid behov.

För uppdrag av tillfällig karaktär anlitas lämpliga personer.

7.2           Kansli och samlingslokaler
 
Föreningen kommer under 2024 att hyra kansli- och samlingslokaler på Gotlandsgatan 44 nb på Södermalm.

Vår kapitalförvaltning sköts av Söderberg & partners.

8.           Organisation
 
8.1           Föreningsmöten
 
2024 genomförs årsmötet den 14 mars. På årsmötet väljs styrelse för nästkommande år och föregående års verksamhet och ekonomi redovisas i verksamhetsberättelse och bokslut.

Höstmötet genomförs den 9 november. På detta möte fastställs verksamhetsplan och budget för det kommande året.

8.2           Styrelse, arbetsutskott och arbetsgrupper
 
Styrelsen kommer att sammanträda cirka tio gånger under 2024.
Arbetsutskottet bereder ärenden och tar beslut enligt delegationsordning och sammanträder vid behov, i princip lika många gånger som styrelsen.
Styrelsen tillsätter arbetsgrupper för det intressepolitiska arbetet och för medlemsaktiviteter.
Vid behov kan styrelsen tillsätta andra arbetsgrupper.

SRF Stockholms Stad Budget 2024
i tusental kronor

Intäkter
2024
2023
Kommunalt bidrag (verksamhetsbidrag)
+1 140
+1 140
Övriga bidrag (Intressepolitiskt bidrag)
+300
+300
Lönestöd (Arbetsförmedlingen)
+750
+768
Deltagaravgifter/ försäljning
+170
+170
Uthyrning Gotlandssalen
+550
+375
Medlemsavgifter
+210
+210
Övriga intäkter
+75
+30
  
Finansiella intäkter (kapitalförvaltning)
+1 000
+400

Ur medel för särskilda ändamål
+119
+200
Ur fria donationsmedel
+100
+200
  
Summa Intäkter
+4 414
+3 793
 
Kostnader
2024
2023
Intressepolitik
-382
-380
Medlemsverksamhet
-533
-530
Studier
-275
-325
Information
-248
-240
Biståndsprojekt
-10
-10
Personal kansli/G-salen
-1 605
-1 705
Köpta tjänster
-330
-330
Lokaler
-1 040                   
-860
Organisation                                 
-380
-400
Styrelsearvoden
-38
58
Övriga kostnader
-90
-95
  
Summa Kostnader
-4 931
-4 743


Bilaga 3 (Tillhör dagordningens punkt 7)
Förslag till datum för årsmöte och höstmöte 2024

Styrelsen föreslår att:

Årsmötet hålls torsdagen den 14 mars

Höstmötet hålls lördagen den 9 november

Bilaga 4: (Tillhör dagordningens punkt 8)
Valberedningens förslag till arvoden 2024

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2024, dvs

Arbetsledararvode 6 000 kr/månad,

Ordförande 10 000 kr/år,

Kassaförvaltare 5 000 kr/år,

Övriga styrelseledamöter 500 kr per bevistat sammanträde.

samt

Att ordförande och kassaförvaltare dessutom får 200 kronor i arvode för varje bevistat sammanträde.


Bilaga 5 (Tillhör dagordningens punkt 9)
Motioner

Inga motioner har inkommit.