Personlig service

Med personlig service menar vi ledsagning, hemtjänst, heminstruktörsfrågor samt en möjlighet att få hjälp i butiker. Här finns aktuella artiklar om vårt arbete kring ledsagning och heminstruktörsfrågor.

Föreningen ska arbeta för att tillförsäkra att synskadade får den ledsagning de har rätt till. Stadens riktlinjer som gäller sedan 2018 har i de flesta stadsdelarna fortfarande inte implementerats. Istället följs gammal, inarbetad praxis. Detta resulterar i att glappet mellan kommunfullmäktiges intentioner kring ledsagningen och verkligheten kvarstår.

Oavsett om man blir beviljad sin ledsagning enligt Lagen om stöd och service eller Socialtjänstlagen så ska de fastlagda principerna inom Lagen om stöd och service gälla. Detta är något vi kommer att driva.