Påverka Stockholm
Nyhetsbrev från SRF Stockholms stad
Nr 4:2023   2023-11-16

Innehåll:

Prioriteringar under år 2024
Snöröjning snart aktuellt
Informationskväll för funktionshinderråden
Vi vill ha tillgängliga idrottsanläggningar
Positiv helg för förtroendevalda
Oklarheter kring Gotlandsparken
Fler nummer av På tal om Stockholm behövs
Erfarenheter i gatumiljön efterlyses
OBS! Vill du felanmäla kring gator och trafik
Kontaktuppgifter

Prioriteringar under år 2024

Lördagen den 11 november genomförde SRF Stockholms stad sitt höstmöte där verksamhetsplan och budget för år 2024 antogs. Under rubriken "prioriterade intressepolitiska områden" finns fyra avsnitt i verksamhetsplanen:

- Ledsagning

- Digitalt utanförskap

- Gatumiljön i Stockholm

- Övrigt intressepolitiskt arbete

Gällande ledsagning så framhålls i verksamhetsplanen att vår möjlighet att leva hälsosamt bland annat är beroende av antal beviljade och genomförda ledsagartimmar. En princip vi hävdar är att oavsett om man blir beviljad sin ledsagning enligt lagen om stöd och service eller socialtjänstlagen så ska de fastlagda principerna inom lagen om stöd och service, om goda levnadsförhållanden, gälla. Ledsagning ska inte likställas med hemtjänst. Vi arbetar för avgiftsfri ledsagning, även i Ekerö, med fritt antal ledsagartimmar utan begränsningar i hur ledsagningen får användas.

För att bryta det digitala utanförskapet som många av våra medlemmar upplever så ska föreningen bidra till ökad digital kunskap via workshops och via syn- och hörselinstruktörer. Vi arbetar för att Stockholms stad och Ekerö kommun inför digitala lösningar som är tillgängliga med hjälp av de vanligaste anpassningsprogrammen på datorer och smarta telefoner. Men vi arbetar också vidare för att det ska finnas alternativa kontaktvägar och information för de som inte är digitala eller endast delvis digitala.

Vi kräver att tillgängligheten i gatumiljön ska förbättras. När ombyggnationer görs, så ska vi själva kunna passera utan att riskera liv och lem. Cykelbanor och gångbanor ska vara avskilda med visuella och taktila markeringar, i första hand kanter. Färdtjänst måste kunna ta sig fram till alla adresser. Ljudsignalerna vid övergångsställen måste höras tydligt. Föreningen ska arbeta för att de lösningar på problemet med elsparkcyklarna som den förordning som gäller från den 1 september 2022 möjliggör, vilket bland annat innebär att elsparkcyklar ska parkeras på särskilt anvisade platser.

I övrigt ska vi bland annat anordna en medlemsträff om hemtjänst. För att underlätta högre studier vill vi att en universitetsförberedande preparandkurs för ungdomar som gått ut gymnasiet ordnas. Och vi arbetar för att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Ekerö kommun.

Höstmötet antog tre uttalanden. De rörde snöröjning, tillgängliga motionsanläggningar och utgivningen av den kommunala taltidningen "På tal om Stockholm". Dessa uttalanden finns återgivna i detta nyhetsbrev.

Snöröjning snart aktuellt

Vid höstmötet den 11 november antogs ett uttalande med rubriken: Visa vägen på trottoarerna. Uttalandet ställdes till trafiknämnden och trafikborgarrådet Lars Strömgren. Uttalandet lyder:

SRF Stockholms stad företräder synskadade i kommunen. Vi vill ha tillgängliga och användbara trottoarer året runt.

Nu närmar sig vintern. Vi har dåliga erfarenheter av bristande snöröjning och halkbekämpning av trottoarer och gångvägar. Nu hoppas vi på en förändring. Vi synskadade måste kunna ta oss fram på trottoarer och gångvägar.

SRF Stockholms stad, samlade till höstmöte den 11 november 2023 anser:

Att Stockholms stad ska prioritera snöröjning och halkbekämpning på trottoarer framför cykel- och körbanor.

Informationskväll för funktionshinderråden

Kvällen den 15 november ordnade funktionshindersombudsmannen i Stockholm, Astrid Thornberg, en information för alla ledamöter i stadens olika funktionshinderråd. Ett 60-tal personer samlades i SRF Stockholms stads lokal, Gotlandssalen.

Astrid Thornberg påminde om att stadens program för tillgänglighet och delaktighet 2024-2029 nu är ute på remiss. Sista svarsdag är den 12 december. Stadsledningskontoret kommer att ta fram tillämpningsanvisningar för programmet, så att det kan bli ett aktivt dokument i utvecklingen av verksamheterna i Stockholms stad.

Hon gick också igenom viktiga punkter i stadens budget, som ska behandlas i kommunfullmäktige nästa vecka. Funktionshinderfrågor lyfts fram, såväl i de övergripande målen som i mera konkreta mål i budgeten.

Under kvällen uppstod en diskussion om hur programmet för tillgänglighet och delaktighet kan användas. Många menade att det blivit en hyllvärmare som varit svår att dra nytta av. Astrid Thornberg menade att detta är sådant som kan kommenteras i remissvaren och hon efterlyste konkreta förslag på hur det nya programmet ska utformas för att bli mera användbart.

Det nya programmet planeras kunna antas av kommunfullmäktige tidigt under år 2024.

Vi vill ha tillgängliga idrottsanläggningar
 
Vid höstmötet den 11 november antogs ett uttalande med rubriken: Tillgängliga motionsanläggningar efterlyses. Uttalandet ställdes till idrottsnämnden och idrottsborgarrådet Jan Valeskog. Uttalandet lyder:

SRF Stockholms stad representerar synskadade i kommunen. För många av oss är det viktigt för hälsan att kunna använda stadens motionsanläggningar. Det bygger dock på att dessa görs så tillgängliga som möjligt.

Ett exempel där utvecklingen gått åt fel håll är gymmet vid Farsta Simhall. Under sommaren byttes hela maskinparken på gymmet ut. Det är naturligt att utrustning ibland måste moderniseras. Men för oss som har en grav synnedsättning innebar det att konditionsmaskinerna blev helt oanvändbara. Med tanke på att många av oss inte får det antal ledsagartimmar som vi skulle behöva så skapas stora problem om vi inte kan sköta maskinerna självständigt. Innan maskinbytet kunde vi i alla fall starta och i viss mån ändra inställningar på till exempel crosstrainer och löpband på egen hand. Men med de nya maskinerna är det helt omöjligt. Det finns en del bra finesser med de nya maskinerna, men om vi inte kan använda dem, blir detta tyvärr värdelöst.

SRF Stockholms stad, samlade till höstmöte den 11 november 2023 anser:

Att Stockholms stad ska byta ut otillgänglig utrustning, eller märka upp utrustningen med punktskrift och tydlig stor stil, så att den kan användas även av gravt synskadade och blinda.

Att alltid säkerställa tillgänglighet och användbarhet för synskadade då ny utrustning införskaffas.

Positiv helg för förtroendevalda
 
Den 21-22 oktober ordnades SRF Stockholms stads årliga helg för förtroendevalda. Vi höll till på Almåsa Havshotell och en abonnerad buss gick från Gotlandsgatan via Lingvägen till Almåsa.

En viktig punkt på programmet var "frågor vi driver", som Gunnar Sandström och Urban Fernquist höll i. Annat som togs upp under helgen var medlemsaktiviteter och vårt internationella utvecklingssamarbete med AFUB (African Union of the Blind). "Sjung och Spel" med Monica Söderberg och "stress och stresshantering med synskadeperspektiv" med Anna Kaiser var andra uppskattade programpunkter.

Förtroendevaldsträffen fyller två viktiga funktioner. Dels ges aktuell information och vi kan utan tidspress byta tankar om verksamheten. Dels får vi tillfälle att umgås under lättsamma former. Helhetsintrycket av helgen var mycket positivt när den sammanfattades inför lunchen på söndagen.

Oklarheter kring Gotlandsparken
 
Den planerade upprustningen av Gotlandsparken skjuts på framtiden. Tidplanen är nu oklar. Gotlandsparken på Södermalm ligger i anslutning till SRF Stockholms stads lokaler. Parken omgärdas av Gotlandsgatan och Östgötagatan.

En upprustning av Gotlandsparken har planerats en längre tid, och en åtgärdsplan har tagits fram. Det som nu komplicerar processen är att det framkommit att SL har en stor kraftledning som försörjer tunnelbanans gröna linje med elektricitet. Den ledningen går under parken, vilket gör att gräv- och schaktningsarbeten inte kan ske som planerat.

Den 8 november genomfördes en inspektion i parken av funktionshinderrådet för Södermalms stadsdelsnämnd. Det som kan ordnas snabbare är en förbättrad belysning. En annan sak som noterades var att grinden till hundrastgården är olyckligt placerad på grund av en brandpost. Eventuellt kan den komma att flyttas. Tanken är i förlängningen att flytta hundrastgården något, men det är oklart när det kan ske på grund av SL:s kraftledning.

Fler nummer av På tal om Stockholm behövs
 
Vid höstmötet den 11 november antogs ett uttalande med rubriken: Minska informationsglappet. Uttalandet ställdes till socialnämnden och socialborgarrådet Alexander Ojanne. Uttalandet lyder:

SRF Stockholms stad företräder synskadade i kommunen. Att vara synskadad innebär stora problem att kunna ta del av skriven information. Datatekniken har underlättat detta för en del individer, men en stor andel av våra medlemmar lever i ett digitalt utanförskap. Dessutom har vi ett behov av att få specifik information som vi behöver just därför att vi är synskadade.

Taltidningen "På tal om Stockholm" är en viktig informationskälla för oss synskadade. Den ger just sådan tilläggsinformation som vi behöver. Tidningen har fått ökad utgivningsfrekvens under år 2023, men vi vill se en ytterligare utökning.

SRF Stockholms stad, samlade till höstmöte den 11 november 2023,  önskar:

- Att "På tal om Stockholm" ges ut med 45 nummer under år 2024.

Erfarenheter i gatumiljön efterlyses

Vår erfarenhet är att det kan ställa till med problem för oss synskadade med bilfria gator och sommargågator. Nu kommer ju också vintergågatorna. Framkomligheten kan försämras och tillgänglighet med färdtjänst till vissa adresser försvåras.

Vi vill gärna även i övrigt ta del av upplevelser i gatumiljön.

Hör av dig med dina erfarenheter till någon av oss:

- hakan.thomsson@srfstockholm.se eller tfn 08-452 22 07
- urban.fernquist@telia.com eller tfn 072 506 81 81 

OBS! Vill du felanmäla kring gator och trafik
 
Vill du göra en felanmälan kring gator och trafik i Stockholm? Det kan exempelvis handla om alltför lågt ställda ljudsignaler vid övergångsställen.

Då finns ett telefonnummer du kan ringa:  08-651 00 00.

Kontaktuppgifter
 
Detta nyhetsbrev ges ut av SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad som har verksamhetsområdet Stockholm och Ekerö. Redaktör är Håkan Thomsson.

Vill du nå redaktören, eller inte längre prenumerera på nyhetsbrevet, så skicka ett mejl till

hakan.thomsson@srfstockholm.se eller ring 08-452 22 07.