SRF Stockholms stad

Årsmöte 2023

16 mars

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 finns i ett separat dokument.

Dessa handlingar finns på storstil, punktskrift, Daisy samt som Wordfil. Beställs från föreningens kansli, 08-452 22 00, kansli@srfstockholm.se.

De finns även att ladda ner från vår hemsida, www.srf.nu/stockholm.

Välkommen till årsmötet 2023!

SRF Stockholms Stad hälsar dig välkommen till årsmöte torsdagen den 16 mars 2023 kl. 18.00–21.00. Mötet äger rum i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.

Röstberättigad på mötet är den som har betalat medlemsavgiften för 2023.

Anmäld medlem som inte är närvarande i möteslokalen vid fastställandet av röstlängden (punkt 2 på dagordningen) får inte rösta. Medlem som förts in i röstlängden ska vara närvarande under hela mötet, som beräknas sluta omkring kl. 21.00.

På mötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. De kan antas eller förkastas.

Välkommen!

Styrelsen

Stockholm i februari 2023


Bilaga 1

Förslag till dagordning

SRF Stockholms stads årsmöte den 16 mars 2023 kl. 18.00

1       Mötets öppnande

2   Upprättande av röstlängd

3   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4   Val av mötesfunktionärer och meddelande om protokollförare

     a)  Mötesledare

     b)  Två protokolljusterare

     c)  Rösträknare

     d)  Val av beredningsutskott

     e)  Anmälan om styrelsens val av protokollförare

5    Fastställande av dagordning, bilaga 1

6    Fastställande av arbetsordning och tidplan, bilaga 2

7   Behandling av verksamhetsberättelse för 2022, bilaga 3

8   Revisorernas berättelse, bilaga 4

     a)  Auktoriserade revisorns berättelse

     b)  Verksamhetsrevisorernas rapport 2022

9   Balans- och resultaträkning för 2022, bilaga 5

      a)  Fastställande av balans- och resultaträkning

     b)  Fastställande av vinst/förlustdisposition

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

11 Förslag till medlemsavgift för 2024, bilaga 6

12-16 Val: bilaga 7

12 Val av ordförande på ett år

13 Val av fyra styrelseledamöter på två år

14 Val av en styrelseledamot i fyllnadsval på 1 år

15 Val av revisorer

      a)  Anmälan av revisionsbyrå

      b)  Val av en verksamhetsrevisor och en ersättare på ett år

16 Val av ombud och ersättare till distriktets representantskapsmöte 2023

17 Val av valberedning

18 Förslag till stadgeändringar, bilaga 8

19 Förslag från styrelsen, bilaga 9

20 Motioner, bilaga 10

21 Antagande av uttalanden

22 Övriga ärenden som årsmötet beslutat behandla

23 Avslutning


Bilaga 2, tillhör dagordningens punkt 6.

Arbetsordning och tidplan

Tiden för nya nomineringar till styrelse och ombud utgår när årsmötet öppnas, kl. 18.00.

Tidplan:

17.00–18.00             Samling, fika

18.00–19.00             Förhandlingar i plenum

19.00–19.30             Paus

19.30                        Forts. förhandlingar i plenum


Bilaga 3, tillhör dagordningens punkt 7.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2022

Se separat bilaga. 


Bilaga 4, tillhör dagordningens punkt 8.

Revisorernas berättelse

a)  Auktoriserade revisorns berättelse

Auktoriserade revisorns berättelse föredras på årsmötet.

b)  Verksamhetsrevisorernas rapport för 2022

Undertecknad verksamhetsrevisor jämte ersättare vill härmed avlämna följande berättelse per den 31 december 2022.

Vi har närvarat vid styrelsemöten, granskat styrelsens protokoll och andra handlingar. Detta har gjorts i förhållande till verksamhetsplan och andra styrdokument.

Vi noterar i samtal med styrelsemedlemmar m.fl. att kansliöversynen haft en god effekt och att kansliet fungerar mycket bra.

Vidare noterar vi att styrelsen anammat vårt förslag att ha delat ledarskap i så måtto att ordföranden leder påverkansarbete och en styrelseledamot leder arbetet på kansliet.

Vi vill också lyfta politikerdebatterna där samtliga borgarråd och många medlemmar mötte i spännande och givande diskussioner.

Ett intressepolitiskt mål som särskilt bör uppmärksammas är den tätare utgivningen av På Tal om Stockholm föreningen hade stor del i.

I övrigt kan vi glädjas åt att studiecirklar och andra medlemsaktiviteter genomförts som före pandemin. Pubverksamhetens nystart blev ett extra plus.

Vi föreslår att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Farsta i februari 2023.

Katarina Tull

Verksamhetsrevisor

Vivi-Ann Emanuelsson

revisorsersättare


Bilaga 5, tillhör dagordningens punkt 9.

Resultat- och balansräkning för 2022

Resultat- och balansräkning finns sist i häftet som innehåller verksamhetsberättelsen.


Bilaga 6, tillhör dagordningens punkt 11

Förslag till medlemsavgift för 2024

Styrelsens förslag:

att medlemsavgiften för 2024 förblir oförändrad enligt förslaget nedan.

Föreslagna medlemsavgifter:

-    Synskadade medlemmar: 250 kr

-    Vårdnadshavare till synskadat barn under 18 år: 250 kr

-    Stödjande medlemmar: 250 kr.

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.


Bilaga 7, tillhör dagordningens punkt 12-16.

Val

Valberedningen har bestått av Katarina Tull sammankallande, Joakim Centervik och Carola Gioti.

Valberedningen har haft ett antal möten där vi förberett val inför årsmöte 2023. Vi har tillgodosett föreningens behov av att bredda kompetensen i styrelsen och har glädjen att få med ett par synsvaga ledamöter, som vi haft på önskelistan. Dessutom har vi fått tre ledamöter i yrkesverksam ålder som ju behövs för att ytterligare öka och spegla mångfalden i synskadegruppen.

Valberedningen ber att få lägga förslag enligt följande:


Punkt 12 Ordförande på ett år:

Kaj Nordquist


Punkt 13 Fyra ledamöter på två år:

Carina Andersson, nyval

Carola Gioti, nyval

Mattias Lundberg, nyval

Marie Bergström, omval

Kvar i styrelsen sedan förra årsmötet:

Urban Fernquist, Lillemor Högselius Och Pia Stenberg.


Punkt 14 Val av 1 ledamot i fyllnadsval på 1 år

Gunnar Sandström

Som träder in för Birgitta Lindén som valt att fokusera helt och hållet på medlemsverksamheten.


Punkt 15 b) Val av en verksamhetsrevisor samt en ersättare på 1 år

Katarina Tull ordinarie

Viviann Emanuelsson ersättare


Punkt 16 Val av 16 ordinarie ombud samt 5 ersättare till SRF Stockholm Gotlands representantskap 2023

Ordinarie ombud utan inbördes ordning:

Mattias Lundberg, Carin Söderlund, Urban Fernquist, Gunnar Sandström, Carina Andersson, Joakim Centervik, Vivi-Ann Emanuelsson, Göran Ringblom, Kaj Nordquist, Keity Löfgren Klynne, Berit Andersson, Carola Gioti, Katarina Tull, Marie Bergström.

Vi ber årsmötet om hjälp att föreslå och tillsätta ytterligare två ordinarie ledamöter jämte fem ersättare.


Bilaga 8, tillhör dagordningens punkt 18

Förslag till ändringar av SRF Stockholms stads stadgar

Bakgrund

Styrelsen föreslår smärre stadgeändringar i §§ 7 och 8.

Det behöver tydliggöras vilken motionstid som gäller samt att den ska vara i god tid före års- och höstmötet för att möjliggöra för styrelsen att besvara motionerna, och att motioner med styrelsens svar sedan kan gå ut med möteshandlingarna. Förslaget innebär att motioner ska vara föreningen tillhanda senast sex veckor före respektive möte.

För att få bättre kvalitet i det konstituerande mötet bör det tydliggöras att detta kan ske någon eller några dagar efter årsmötet. Det ger möjlighet för styrelsen att prata ihop sig och ger nya ledamöter bättre förutsättningar att delta aktivt.

Förslag

§ 7 Årsmöte och övriga medlemsmöten

Mom 2: Kallelse och handlingar

Nuvarande lydelse:

Tid och plats

Tid och plats för mötena samt sista dag för inlämnande av förslag fastställs av styrelsen och offentliggörs i medlemstidning eller i brev till medlemmarna.

Kallelse till årsmötet ska offentliggöras senast den 31 januari.

Kallelse till höstmötet ska offentliggöras senast den 30 september.

Kallelse till övriga medlemsmöten ska offentliggöras senast en månad före mötet.

Ny lydelse:

Tid och plats

Tid och plats för mötena fastställs av styrelsen och offentliggörs i medlemstidning eller i brev till medlemmarna.

Kallelse till årsmötet ska offentliggöras senast den 31 januari.

Kallelse till höstmötet ska offentliggöras senast den 30 september.

Kallelse till övriga medlemsmöten ska offentliggöras senast en månad före mötet.

Alla medlemmar äger motionsrätt till årsmötet och höstmötet. Motion skall vara föreningen till handa senast sex veckor före respektive möte.

§ 8 Lokalföreningsstyrelse

Nuvarande lydelse:

Mom 5: Konstituering

Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare och firmatecknare.

Ny lydelse:

Mom 5: Konstituering

Styrelsen konstituerar sig vid sitt första sammanträde efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare och firmatecknare.

Bilaga 9, tillhör dagordningens punkt 19

Förslag från styrelsen

förslag från styrelsen: Ändring av styrelsearvode

Styrelsen föreslår ändring av styrelsearvode. Ändring till 5 tkr för kassaförvaltare samt 10 tkr till ordförande. Det har visat sig att arvodering av styrelseledamöter har blivit en betydande post av medlemmarnas pengar. Varför just kassaförvaltares samt ordförandes arvode ska behållas beror på att det är ett större ansvar och tidsåtgång än ett vanligt styrelseuppdrag. Många timmar går till ekonomiska frågor, bankkontakter samt nära arbete med vår ekonomiska förvaltare. Ordförande har ytterligare ansvar mot både medlemmar samt allmänheten.

Vi föreslår:

Att ordförandes samt kassaförvaltares arvoden förblir oförändrade, samt

Att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter.


Bilaga 10, tillhör dagordningens punkt 20

Motioner

En motion har inkommit.

Motion nr 1:

Stadgeändring gällande antal styrelseledamöter

Jag föreslår SRF Stockholms stads årsmöte följande stadgeändring, att minska ordinarie styrelsemedlemmar från 9 till 7st samt istället för dessa införa minst 1 eller 2 suppleanter.

Anledningen anser jag är att det blir svårare och svårare att hitta intresserade medlemmar till styrelseposter. Syftet med att ha 1-2 suppleanter är att oerfarna medlemmar som aldrig varit i en styrelse får inblick och kan i lugn och ro komma in i ett styrelsearbete och inte känna trycket vilket ansvar det är.

Mitt förslag är:

Att genomföra en stegvis minskning där en ordinarie byts ut mot en ersättare från årsmötet 2024 och den andra ordinarie från årsmötet 2025.

Martin Forstner, Solna februari 2023

Styrelsens yttrande över motion nr 1:

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Vi ser inga fördelar i att dela in styrelsen i ordinarie och ersättare. Styrelsen ser däremot utvecklingsmöjligheter i arbetet genom att genomföra en introduktion för nya styrelseledamöter. Och är medveten om att det tar en tid att sätta sig in i verksamheten.

Styrelsen tror inte heller på att minska antalet ledamöter. Vi driver en förhållandevis stor verksamhet. Det krävs ganska många personer för att kunna matcha olika behov av kunskap. Vi arbetar med påverkansarbete, sociala verksamheter och att leda kansliet.

Vi finner det därmed motiverat att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och inte färre än så.

Mot beslutet reserverade sig Marie Bergström och Martin Forstner

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att avslå motionen.