Inledning

I detta program lägger vi fast de etiska utgångspunkterna för Synskadades Riksförbund. Programmet utgör ett viktigt stöd i vårt arbete såväl internt som externt och omfattar i tillämpliga delar alla led inom SRF.

Vi har som målsättning att med kvalificerad verksamhet ge alla medlemmar och allmänheten kunskap om de frågor vi driver.

Till detta program hör två bilagor som kan vara vägledande inför beslut. Den första ger några konkreta exempel på vanligt förekommande frågor. Den andra är en förteckning över de policys och styrande dokument som exempelvis kongressen eller förbundsstyrelsen fattat beslut om.

Vad är etik?

Insikten att man måste välja, att man måste prioritera ett värde eller en handling framför en annan, leder till ett behov av att kunna försvara sina värderingar, både inför sitt eget förnuft och samvete, och inför andra. Att medvetet ta ställning till sina handlingar och kunna motivera sina val utifrån en värdebas, är ett etiskt förhåll­ningssätt.

Våra etiska utgångspunkter

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sina röster hörda och allas synpunkter är välkomna.

Inom SRF visar vi varandra respekt genom tolerans och ärlighet utan att såra. Vi tar avstånd från all form av mo­bbning, sexuella trakasserier och användande av här­skar­tekniker där människor förtrycks. Vi tar även avstånd från sådant som anses stötande, såsom att på ett otillbörligt sätt utnyttja sin ställning. Vi lever upp till de grundläggande värderingar som uttrycks i våra stadgar och program. Denna skyldighet har vi såväl mot varandra inom SRF som i våra kontakter med omvärlden. SRF eftersträvar jäm­ställdhet och mångfald, vilket skall genomsyra hela orga­nisationen.

För oss i SRF är det viktigt att vi handlar, fattar beslut och uppträder på ett sätt som stämmer med våra värderingar och ett allmänt accepterat etiskt förhållningssätt.

Med hjälp av dialog och att tänka efter före skall vi fatta bra och genomtänkta beslut. Ett etiskt tankearbete skall också hjälpa oss att lösa etiska dilemman, som vi exempelvis kan ha i frågor kring medelsanskaffning och marknadsföring.

Etik definieras som läran om det rätta handlandet eller läran om vad som är rätt och fel. Etik är att genom en tankeprocess försöka förstå och ge svar på frågorna: Vad är rätt? Vad bör jag göra? Man brukar säga att etiken är en teoretisk reflektion över människans handlingar och en kritisk prövning av de värderingar, riktlinjer och regler som påverkar henne. En allmänt omfattad och godtagen etik är de normer, regler och värden som är accepterade i den kultur som vi tillhör.

Vi får etisk kunskap genom att komma till ett beslut eller ett ställningstagande, steg för steg i en dialog. Det finns inga givna svar på frågan vad som är rätt och vad som är fel. Denna insikt når vi genom en process tillsammans då vi prövar olika förhållningssätt och synsätt.

Etiska dilemman

Många av de beslut som fattas i och av organisationen har klara etiska perspektiv. Vi måste ge tid för diskussioner kring aktuella etiska dilemman. Det finns inga genvägar när vi ställs inför svåra beslut.    

Frågor kring medelsanskaffning och marknadsföring är centrala för vår dagliga verksamhet och för organisationens fortlevnad. Därför har vi valt att ta upp just dessa frågor i kommande avsnitt.

Medelsanskaffning och marknadsföring

Vi samlar in medel till vårt arbete på ett etiskt sätt. Vårt insamlingsarbete syftar till att tillförsäkra oss jämlikhet och delaktighet. Vi kan då hänvisa till SRF och vår verksamhet under för­utsättning att vi har ett tydligt budskap, produkter av värde och bra information.

För dem som vill stödja vårt påverkansarbete och vår ver­ksamhet, anger vi vårt 90-kontonummer i samband med kampanjer, utspel och informationsinsatser av olika slag.

I vår medelsanskaffning och marknadsföring ska både text och bilder genomsyras av respekt för oss som grupp och individer.

SRF sysslar aldrig med bössinsamlingar. Vi deltar inte i insamlingsgalor eller liknande aktiviteter, som skapar eller förstärker, negativa attityder till oss. Vi samarbetar heller inte med tredje part som tillämpar en aggressiv och tveksam marknadsföringsmetod.

Mötet och dialogen

Vi uppträder så att SRF uppfattas som en respekterad orga­nisation. Förtroendevalda och personal ska vara föredömen i upp­trädande och bemötande.

Roller och ansvar

Medlemmar, förtroendevalda och personal, är lika viktiga för vår verksamhet. Andra ska uppfatta vår verksamhet som stimulerande, läro­rik, välorganiserad och kvalitets­inriktad. Fattade beslut efterlevs lojalt och följs av alla.

Alla bidrar till "det goda samtalet" och en positiv livssyn.

Det är viktigt att vi förhåller oss på ett sådant sätt att människors kreativitet och arbetsglädje stärks.

Så håller vi etiken levande

För att motverka sådant som anses vara oetiskt för vi en levande diskussion inom SRF, så att frågorna hålls aktuella och blir kända av alla. I dessa samtal kan vi utgå från det etiska programmet och dess bilagor.  Etiska diskussioner skall ses som ett naturligt inslag i alla former av funk­tio­närs­utbildningar. 

Förbundsstyrelsen utser en etikgrupp, som har till uppgift att fatta beslut i tveksamma ärenden. Etikgruppen kan också ge hela organisationen vägledning och stöd i etiska frågor.

Antaget av kongressen 2014. Reviderade av kongressen 2017.