Synskadades Riksförbund, SRF, är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

 • SRF eftersträvar jämställdhet mellan könen. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.
 • En person som genom avtal anlitats eller anställts av SRF får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs. Undantag från denna regel gäller för riksförbundets ordförande. Arvode till förtroendevald kan förekomma om arvodet fastställts av respektive organisationsleds högsta beslutande organ.
 • Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.
 • Med barn menar vi i dessa stadgar barn och ungdomar som ej har fyllt 18 år.

§ 1 Namn och ändamål

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1977 till Synskadades Riksförbund.

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Vi stärker den interna demokratin genom information och erfarenhetsutbyte, medlems- och funktionärsutbildning samt möjligheter att överlägga i för synskadade angelägna frågor. Med utåtriktad information, opinionsbildning, påverkansarbete och egna verksamheter verkar vi för synskadades rätt till habilitering och rehabilitering, utbildning och arbete, en aktiv och meningsfull fritid, möjlighet att röra sig fritt i samhället samt tillgång till information och kommunikation genom digital teknik och andra för synskadade användbara medier.

Vi arbetar för att nå alla synskadade i Sverige med information och erbjudande om medlemskap, främjar ögonvård och ögonforskning samt har samarbete med synskadeorganisationer i hela världen.

§ 2 Medlemskap

Mom 1: Synskadad medlem

Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

– att läsa vanlig skrift, eller

– att orientera sig med hjälp av synen, eller

– har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

Mom 2: Vårdnadshavare till synskadat barn

Stödjande medlem, som är vårdnadshavare till barn som är synskadad medlem enligt §2 mom 1, utgör en egen medlemskategori. När barnet fyllt 18 år övergår vårdnadshavaren till att bli stödjande medlem enligt §2 mom 3.

Mom 3: Stödjande medlem

Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Stödjande medlem äger ej rösträtt förutom i styrelse där hon eller han är ledamot.

Mom 4: Familjemedlemskap

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

Mom 5: Medlemsavgift

Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

Mom 6: Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller.

Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. Sådan ansökan ska beskriva i vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar som medlemskap söks. Ansökan prövas av riksförbundets styrelse efter att ha inhämtat yttrande från den förening/det distrikt som ansökan avser.

§ 3 Organisation

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund, SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

För att branschförening ska anslutas till Synskadades Riksförbund krävs beslut av riksförbundets styrelse efter ansökan från föreningen. Branschföreningens medlemmar ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Branschförening som bryter mot stadgarna eller inte uppfyller sina skyldigheter mot riksförbundet, kan av riksförbundets styrelse varnas eller uteslutas. Branschförening som har färre än femton synskadade medlemmar kan av riksförbundets styrelse uteslutas.

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

Distriktens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1.

Lokalföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 2.

Branschföreningarnas stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3.

Distrikt, lokalföreningar och branschföreningar beslutar själva om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

§ 4 Omröstning

Mom 1: Beslutsfattande

Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Röstning genom handuppräckning får ej förekomma.

Det förslag har biträtts som fått en majoritet av de avgivna rösterna. Finns det mer än två förslag i sakfrågor ska så kallad kontraproposition användas, det vill säga att två förslag ställs mot varandra i utslagsomröstning. När endast två förslag återstår kan beslut i saken fattas.

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt. Röstning kan således inte ske med fullmakt.

Mom 2: Sluten omröstning

Vid riksförbundets kongress och organisationsråd ska sluten omröstning ske vid val eller fyllnadsval till styrelse, registrerat revisionsbolag, verksamhetsrevisorer och valberedning, om ett ombud begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

Mom 3: Val av presidium

För att bli vald till förbundsordförande, 1:a eller 2:a vice förbundsordförande krävs stöd från en majoritet av de närvarande röstberättigade. Om fler än två kandidater finns hålls först en omröstning mellan samtliga kandidater. Om ingen då uppnår en majoritet av rösterna genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster.

Mom 4: Val av styrelse och andra grupper

Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

Mom 5: Lika röstetal

Vid lika röstetal vid kongress och organisationsråd sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Riksförbundets organ

Riksförbundets organ är kongressen, organisationsrådet, förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna. Kongressen och organisationsrådet är riksförbundets högsta beslutande organ.

Kongressen är framåtsyftande och beslutar om stadgar samt intressepolitiska och organisatoriska riktlinjer.

Organisationsrådet granskar förbundsstyrelsens arbete och är därtill ett organ för information, diskussion och beslut i frågor som ankommer på organisationsrådet.

Förbundsstyrelsens ansvar är att leda organisationens arbete mellan kongresserna i enlighet med stadgarna samt riktlinjer som kongressen eller organisationsrådet utfärdat.

Valberedningen arbetar fortlöpande under kongressperioden.

Den auktoriserade revisorn granskar förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning. Verksamhetsrevisorerna granskar fortlöpande verksamheten ur ett medlemsperspektiv.

§ 6 Kongress

Mom 1: Sammansättning

Kongressen består av ombud för distrikten och branschföreningarna, förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisorerna, valberedningen, representanter för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning samt övriga inbjudna.

Mom 2: Kallelse och handlingar

Ordinarie kongress genomförs vart tredje år under oktober månad. Extra kongress ska genomföras då riksförbundets styrelse eller organisationsrådet eller verksamhetsrevisorer och revisorer anser det nödvändigt.

Kallelse till ordinarie kongress sker skriftligt till distrikten, branschföreningarna, verksamhetsrevisorerna, valberedningen och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning senast den 1 mars kongressåret, och senast en månad före extra kongress.

Kongresshandlingar ska finnas på riksförbundets hemsida på internet och skickas ut till deltagarna senast åtta veckor före ordinarie kongress och två veckor före extra kongress. Vid extra kongress får beslut endast fattas i de ärenden som tagits upp i kallelsen.

Mom 3: Ombud

Distrikten utser totalt 75 ombud till kongressen. Branschföreningarna utser ett ombud vardera.

Ombud ska vara synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse eller ha en anställning inom organisationen. För ombud ska finnas ersättare.

En och samma person kan endast ha en ombudsplats vid kongressen.

Fördelningen av ombud mellan distrikten räknas fram av riksförbundets styrelse och meddelas distrikten senast den 1 mars kongressåret. Två fasta mandat tilldelas först varje distrikt. Därefter sker fördelningen av resterande ombud enligt kvotprincipen i förhållande till antalet synskadade medlemmar samt vårdnadshavare till synskadat barn i distrikten den 31 december året innan ordinarie kongress.

Fördelningen av ombud mellan distrikten gäller tills ny fördelning görs inför nästa ordinarie kongress.

Mom 4: Unga med Synnedsättning

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning får delta i kongressen med fem representanter.

Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, verksamhetsrevisorerna, valberedningen samt representanterna för Unga med Synnedsättning har yttrande- och förslagsrätt. Endast distriktens och branschföreningarnas ombud har rösträtt.

Kongressen kan besluta om yttranderätt för ytterligare personer.

Mom 6: Genomförande

Förbundsstyrelsen har ansvar för kongressens genomförande och utser mötessekreterare. Kongressen väljer mötesordförande och protokolljusterare, vilka inte får vara ledamöter i förbundsstyrelsen.

Mom 7: Vid ordinarie kongress ska förekomma

 1. Rapport från Synskadades Stiftelse.
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen, verksamhetsrevisorerna och valberedningen för kommande kongressperiod.
 3. Val av förbundsordförande, 1:a och 2:a vice förbundsordförande för kommande kongressperiod.
 4. Val av tio styrelseledamöter för kommande kongressperiod.
 5. Val av verksamhetsrevisorer för kommande kongressperiod.
 6. Val av ett registrerat revisionsbolag för kommande kongressperiod.
 7. Val av valberedning för kommande kongressperiod.
 8. Behandling av motioner.
 9. Behandling av förslag från styrelsen och av kongressen utsedda arbetsgrupper.
 10. Fastställande av årsavgifter för distrikten och branschföreningarna för kommande kongressperiod.
 11. Fastställande av verksamhetsinriktning och långtidsbudget för kommande kongressperiod.

Mom 8: Valbarhet

Valbar till förbundsstyrelsen, valberedningen eller som verksamhetsrevisor är synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn. Förbundsordföranden ska vara synskadad medlem. Posten som förbundsordförande kan innehas av samma person högst tre kongressperioder i följd.

Anställd inom organisationen är ej valbar till riksförbundets styrelse, valberedning eller som verksamhetsrevisor.

Mom 9: Styrdokument

Stadgar, intressepolitiskt program och motsvarande styrdokument fastställs av kongressen.

Mom 10: Motioner

Motionsrätt har medlem, lokalförening, distrikt, branschförening och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Motioner till kongressen ska vara insända skriftligt till riksförbundets styrelse senast den 30 april kongressåret. Om den 30 april infaller på en helgdag gäller nästkommande vardag som sista inlämningsdag.

§ 7 Organisationsråd

Mom 1: Sammansättning

Organisationsrådet består av ett ombud från varje distrikt och branschförening, förbundsstyrelsen, den auktoriserade revisorn, verksamhetsrevisorerna, representanter från valberedningen och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning samt övriga inbjudna.

Ombud ska vara synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse eller ha en anställning inom organisationen. För ombud ska finnas ersättare.

En och samma person kan endast ha en ombudsplats vid organisationsrådet.

Mom 2: Kallelse och handlingar

Ordinarie organisationsråd hålls i juni varje år, och därutöver ska minst ett organisationsråd hållas under året.

Kallelse och handlingar skickas till distrikten, branschföreningarna, förbundsstyrelsen, den auktoriserade revisorn, verksamhetsrevisorerna, valberedningen samt Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Kallelse till ordinarie organisationsråd ska sändas ut senast den 1 april. Till övriga organisationsråd ska kallelse sändas ut senast fyra veckor före mötet. Övriga handlingar ska sändas ut senast två veckor före mötet.

Mom 3: Yttrande-, förslags- och rösträtt

Distriktens och branschföreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, den auktoriserade revisorn, verksamhetsrevisorerna, valberedningen och Unga med Synnedsättning har yttrande- och förslagsrätt. Endast distriktens och branschföreningarnas ombud har rösträtt.

Organisationsrådet kan besluta om yttranderätt för ytterligare personer.

Mom 4: Genomförande

Förbundsstyrelsen har ansvar för organisationsrådets genomförande och utser mötessekreterare. Organisationsrådet väljer mötesordförande och protokolljusterare, vilka inte får vara ledamöter i förbundsstyrelsen.

Mom 5: Ordinarie organisationsråd

Ordinarie organisationsråd ska årligen behandla styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning, den auktoriserade revisorns berättelse och verksamhetsrevisorernas rapport.

Organisationsrådet fastställer resultat- och balansräkning, disposition beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Styrelseledamot som ej beviljas ansvarsfrihet entledigas automatiskt från sitt uppdrag med omedelbar verkan, fram till nästa ordinarie kongress. Organisationsrådet ska också i detta fall pröva frågan om en extra kongress ska inkallas. Om hela eller en majoritet av förbundsstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet kan organisationsrådet utse en interimsstyrelse för riksförbundet.

Mom 6: Ärenden där organisationsrådet fattar beslut

Organisationsrådet tar ställning till årlig rapport om åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner, fattar beslut om eventuella fyllnadsval till riksförbundets styrelse, verksamhetsrevisorer, registrerat revisionsbolag och valberedning, riktlinjer för valberedningens arbete, eventuell extra kongress samt frågor som kongressen eller förbundsstyrelsen hänskjutit till organisationsrådet.

§ 8 Förbundsstyrelse

Mom 1: Sammansättning och beslutsförhet

Riksförbundets angelägenheter handhas av en styrelse som består av tretton ledamöter. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst sju ledamöter är närvarande.

Ordföranden sammankallar styrelsen minst fyra gånger per år samt när annan styrelseledamot, verksamhets­revisorerna eller den auktoriserade revisorn begär det.

Mom 2: Firmateckning

Förbundets firma är Synskadades Riksförbund, organisationsnummer 802007–3436, och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

Mom 3: Uppgift och redovisning

Styrelsen ansvarar för riksförbundets verksamhet och förvaltning samt för hela organisationens medlemsregister och övriga gemensamma angelägenheter. Det åligger förbundsstyrelsen att stötta distrikten och bedriva verksamhet i områden där inte något distrikt finns.

Styrelsen ska senast den 30 april varje år lämna sina redovisningshandlingar för föregående år till den auktoriserade revisorn och verksamhetsrevisorerna.

Mom 4: Åtgärder inom distrikt

Riksförbundets styrelse ska vidta åtgärder om verksamheten inom ett distrikt inte fungerar. Om distriktets årsmöte så begär, eller om ingen fungerande styrelse finns i ett distrikt, ska riksförbundets styrelse utse en interims­styrelse för distriktet. Interimsstyrelsen disponerar då distriktets tillgångar, och ansvarar för distriktets verksamhet och förvaltning. Ett mål för interimsstyrelsen ska vara att en ordinarie distriktsstyrelse åter ska kunna väljas.

Om inte en ordinarie distriktsstyrelse kunnat väljas under en period av tre år kan riksförbundet vidta andra åtgärder såsom sammanslagning med närliggande distrikt. En sådan sammanslagning ska godkännas av berörda distrikts årsmöten.

Mom 5: Synskadades Stiftelse

Riksförbundets styrelse utser sju ledamöter i Synskadades Stiftelses styrelse.

Medel som förbundet erhåller genom testamente eller andra gåvor kan tillföras Synskadades Stiftelse, tidigare namn De Blindas Förenings Understödsstiftelse.

§ 9 Valberedning

Mom 1: Valberedningens sammansättning

Kongressen väljer en valberedning bestående av sju ledamöter, varav en sammankallande.

Mom 2: Valberedningens uppgifter

Valberedningen bereder val av förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer som sker på kongressen samt eventuella fyllnadsval av dessa uppdrag som sker på organisationsrådet. Valberedningen föreslår även arvoden för dessa uppdrag.

Valberedningen förbereder, i samverkan med riksförbundets kansli, val av registrerat revisionsbolag. Kostnad för den auktoriserade revisionen regleras enligt avtal mellan SRF och revisionsbolaget.

§ 10 Revision och granskning

Mom 1: Auktoriserad revisor

Styrelsens förvaltning och riksförbundets räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor.

Den auktoriserade revisorn ska ha tillgång till riksförbundets alla handlingar och löpande granska förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning.

Den auktoriserade revisorn ska årligen, senast den 15 maj, lämna en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska finnas ett uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkning, disposition beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Mom 2: Verksamhetsrevisorer

Kongressen utser fyra verksamhetsrevisorer varav en sammankallande. Verksamhetsrevisorerna ska ha tillgång till riksförbundets alla handlingar och löpande granska förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning.

Verksamhetsrevisorerna lämnar årligen, senast den 15 maj, en rapport till organisationsrådet där verksamhetsrevisorerna till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 11 Åtgärder vid oegentligheter eller misskötsel

Riksförbundet ska omedelbart informeras, om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom distrikt, lokalförening eller branschförening. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder.

Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet, eller av förbundsstyrelsen anvisat distrikt överta förvaltningen.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie, eller extra, kongress.

§ 13 Upplösning

Beslut om att upplösa riksförbundet ska fattas av kongressen. Beslutet är giltigt om samtliga röstande biträtt förslaget eller om beslutet fattats av två på varandra följande kongresser, varav den ena ska vara ordinarie. Vid vardera kongressen ska beslutet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses riksförbundet ska dess tillgångar överlämnas till liknande organisation av synskadade. Om lämplig sådan ej finns, ska tillgångarna ställas under offentlig förvaltning för att användas enligt ändamålet i dessa stadgar, till dess en organisation motsvarande SRF kan överta tillgångarna.