Syftet med riktlinjerna i policyn är att förvaltningen ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt så att avkastningsmålet uppnås. Samtidigt ska risken begränsas i enlighet med verksamhetens behov.

Kapitalförvaltningspolicyn anger:

  • Den övergripande risknivån.
  • Målsättning med förvaltningen.
  • I vilka tillgångar och med vilka begränsningar portföljens medel får placeras.
  • Begränsningar för hur olika tillgångsslag ska fördelas inom portföljen.
  • Hur portföljens tillgångar ska förvaras.
  • Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras.
  • Hur ansvaret för förvaltningen fördelas.
  • Policyn ska fungera som en vägledning i arbetet för personer inom (och eventuellt utanför) SRF, som arbetar med portföljen.

Kapitalförvaltningspolicy för Synskadades Riksförbund (pdf)