Lyssna på Claudio Quitrals beskrivning av punktskrift på skärm

Nödvändiga inställningar

Tänk på att inställningar, gester och namn i denna guide är hämtade från senaste iOS 12 och kan ändras i framtida versioner. För att aktivera funktionen följ inställningsstegen nedan.

Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Voice Over > Rotor: Markera alternativet punktskrift på skärm i listan över de olika rotorfunktionerna. Man har här möjlighet att välja placering i förhållande till rotorns andra objekt. Om man vill att punkttangentbordet ska komma fram så fort man roterar medsols en gång, och inte ha en specifik position i rotorn, så placerar man alternativet högst upp i listan.

Man bör också avaktivera inställningen ”Håll upp för att lyssna” som finns under Inställningar > Meddelande, eftersom denna inställning kan krocka med funktionen för punktskrift på skärm då händernas position gör att man ofta kommer åt telefonens närhetssensor.

Använda punktskrift på skärm

När man nu hamnar i ett skrivfält kan man komma åt punktinmatningen genom att rotera rotorn medsols en gång, eller fortsätta rotera tills man kommer till den plats där man valde att placera funktionen. 

Punkttangentbordets olika lägen

I iPhone och iPad finns ett inbyggt gyroskop. Det är det som bestämmer hur punkttangentbordet i iPhonen/iPaden ska se ut. När man använder punktinmatning finns två olika lägen; ”liggande på bordsyta” och ”skärm bortvänd”.

Skärm bortvänd rekommenderas för iPhone, även om detta kan vara klurigt att få in i början. I detta läge placerar man fingrarna lodrätt över skärmen. Vid problem, se avsnittet med instruktioner för skärm bortvänd. Liggande läge på bordsyta passar bättre på en iPad som har större skärm. I detta läge placerar man fingrarna vågrätt, som på en Perkins. Vid problem, se avsnittet med instruktioner för liggande läge på bordsyta.

Instruktioner för skärm bortvänd

Aktivera ett skrivfält, rotera till funktionen för punktskrift på skärm och lägg/håll telefonen plant, med skärmen uppåt. Talet säger då: ”liggande på bordyta”. Vänd sedan telefonen så att dess långsida kommer nedåt med skärmen bortvänd. Talet säger då: ”skärm bortvänd”. Man kan nu låsa riktningen genom att dra tre fingrar nedåt. Talet säger då: ”riktning låst” och man behöver då inte vara så försiktig med hur man håller telefonen när man skriver. Detta gör man endast en gång och inte varje gång man ska använda punktinmatningen.

Instruktioner för liggande läge på bordsyta

Aktivera ett skrivfält, lägg iPaden på en plan yta och rotera till punktskrift på skärm. Talet säger då: ”liggande på bordyta”. Man vänder sedan skärmen mot sig och talet säger då: ”skärm bortvänd”. Nu kan man lägga ner iPaden på ytan igen, talet säger då: ”liggande på bordyta”, och låsa riktningen genom att dra tre fingrar nedåt. Detta gör man endast en gång och inte varje gång man ska använda punktinmatningen. 

Grepp och fingersättning

I det rekommenderade läget med skärmen bortvänd placerar man telefonen liggandes på högkant mellan händerna. Kläm försiktigt fast kortsidorna av telefonen i övre delen av handflatorna/tumvecken (detta kan variera med storleken på både händer och telefon) och sätt tummarna som stöd på baksidan av telefonen eller uppe på kanten/hörnen av telefonen. Greppet ska kännas bekvämt. Fingrarna hamnar nu i 2 lodräta, parallella rader med fritt spelrum över skärmen.

Punktpositionerna blir då följande på skärmen:

  • Punkt 1, vänster pekfinger högst upp på vänstersidan.
  • Punkt 2, vänster långfinger i mitten under pekfingret.
  • Punkt 3, vänster ringfinger längst ner under långfingret.
  • Punkt 4, höger pekfinger högst upp på högersidan.
  • Punkt 5, höger ringfinger i mitten under pekfingret.
  • Punkt 6, höger ringfinger längst ner under långfingret.

Man använder alltså samma fingersättning som på en Perkins eller punktdisplay med punktinmatning, men istället för att fingrarna ligger vågrätt ligger de lodrätt.

I liggande läge som lämpar sig bäst för en iPad-skärm använder man sig av samma fingersättning, men eftersom skärmen är större kan fingrarna ligga vågrätt. På iPad finns det även möjlighet att välja att skriva med 8-punkters-tangentbord som på en punktdisplay. Man växlar mellan de olika lägena genom att dra tre fingrar åt höger/vänster.

Kalibrera punktpositioner

Eftersom punkterna/knapparna på skärmen är dynamiska och följer fingrarnas nedslag på skärmen kan det hända att de flyttar på sig eller kommer för nära kanterna på skärmen. För att kalibrera punktpositionerna, tryck snabbt en gång med alla 3 fingrarna på högerhanden samtidigt, d.v.s. punkterna 4 5 6, och direkt efter likadant med vänsterhanden, d.v.s. punkterna 1 2 3. Utförs detta kommando rätt säger talet: ”Punktpositioner kalibrerade”.

Utforskarläge

Om man håller kvar ett finger på skärmen i ca tre sekunder säger talet: ”i utforskarläge” och sedan de punkter som motsvarar de fingrar man håller på skärmen. Man kan lägga till eller ta bort fingrar under tiden man är i utforskarläge. För att avbryta utforskarläget lyfter man bort alla fingrar från skärmen.

Observera att vissa telefoner bara stödjer fem tryckpunkters multitouch. Man kan alltså inte lägga sex fingrar på skärmen samtidigt.

Versaler och siffror

Eftersom punktskrift på skärm använder sig av 6 punkters litterär punktskrift när man skriver behöver man trycka på punkt sex först, för att skriva en stor bokstav. Vill man skriva hela ordet i versaler trycker man på punkt sex två gånger innan man skriver ordet.

För att mata in siffror behöver man skriva ett siffertecken, d.v.s. punkterna 3 4 5 6. Talet kommer då att säga: ”noll” och efterföljande tecken som skrivs kommer att bli siffror. Observera att även om talet säger: ”noll” så skrivs ingen nolla när man gör siffertecken.

Gester för punktskrift på skärm

Gest Funktion
3 fingrar ner Låser/låser upp riktningen för tangentbordet mellan liggande läge på bordsyta eller läge med skärm bortvänd*
3 fingrar höger/vänster Växlar mellan 6-punkters- och kortskriftsläge. På en iPad finns även alternativet 8-punktersläge**
1 finger höger Gör mellanslag
1 finger vänster Raderar senaste tecknet
1 finger ner/upp Ger ordförslag/rättstavning på det senaste ordet
2 fingrar höger Gör en radbrytning/ny rad, fungerar även som enter/retur i vissa lägen
2 fingrar vänster Raderar föregående ord
2 fingrar upp Växlar mellan de tillgängliga tangentborden på skärmen, såsom t.ex. Svenska och Emoji
3 fingrar upp Aktiverar knappen till höger om skrivfältet, t.ex. skickaknappen när du skriver ett meddelande
Roterar med 2 fingrar (alt. backa, se nedan) För att avsluta/komma ur punktskrift på skärm
Skrubba/gör som ett snabbt Z med 2 fingrar på skärmen Backa

* Det är bra att ha riktningen låst, eftersom gyroskopet då inte anpassar tangentbordet efter hur man håller i telefonen. Man behöver då inte hålla den lika stilla när man skriver.
** I nuläget finns inget stöd för kortskrift på svenska.

Öppna en app

Från hemskärmen kan man söka/öppna appar genom att rotera till punktskrift på skärm och skriva första bokstäverna i appnamnet. Dra sedan nedåt/uppåt med ett finger för att välja rätt app bland förslagen och öppna/bekräfta genom att dra två fingrar åt höger.

Att tänka på

Tidigare brukade man säga att punktinmatning fungerade bäst med hemknappen till höger. Detta berodde på att hörlursuttaget i tidigare modeller satt längst ner till vänster och att det då blev obekvämt att hålla telefonen när man skrev. Man kan alltså hålla telefonen på det håll som känns mest bekvämt för en själv. Om man har låst riktningen är det dock viktigt att man håller telefonen åt samma håll varje gång man använder punktinmatningen, eftersom punkterna annars hamnar fel. Vill man byta håll kan man låsa upp riktningen genom att dra tre fingrar nedåt på skärmen och låsa den igen med samma gest när punkterna ligger rätt.

Använder du funktionen för att förstora/Zooma så tänk på att avaktivera denna innan du börjar skriva, detta för att funktionerna/gesterna inte skall krocka med varandra.