Innehållsförteckning


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte och medlemsdag
Övrig medlemsverksamhet
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
Rådet för funktionshinderfrågor
Övrig intressepolitisk verksamhet
Brukarrådet
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


1.Verksamhetsområde och syfte
Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Att vara synskadade innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblem kan innebära att man exempelvis har svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats. Distriktets uppgift är bl.a. att ge de fyra lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsvård. Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att synskadade får del av samhällets service på lika villkor som en seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, ekonomiskt och kulturellt.    

Distriktet har sitt kansli på Mellringevägen 120B Örebro, som är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923, då med namnet Örebro läns Blindförbund, 1936 namnbyte till Örebro läns Blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades Riksförbund Örebro län.

I vårt län finns fyra lokalföreningar: SRF Bergslagen, SRF Karlskoga Degerfors, SRF Sydnärke och SRF Örebro

I vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:
(Siffrorna i parentesen är från 2021) 

SRF BERGSLAGEN  

(kommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) 31 december 2022 fanns 31 (30) synskadade samt 7 (9) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Nora 8 (8), Lindesberg 13 (14), Hällefors 4 (3) och Ljusnarsberg 4 (5).

övriga 2 (0) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen). 

SRF KARLSKOGA-DEGERFORS

 (kommuner Karlskoga och Degerfors) 31 december 2022 fanns 41 (45) synskadade samt 50 (53) stödjande medlemmar.  Synskadade medlemmar per kommun Karlskoga 30 (32), Degerfors 8 (10) och övriga 3 (3) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen). 

SRF SYDNÄRKE

(kommuner Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) 31 december 2022 fanns 24 (21) synskadade samt 11 (12) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Askersund 6 (6), Hallsberg 10 (9), Kumla 4 (5), Laxå 2 (0), Lekeberg 1 (0) och övriga 1 (1) (”Övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen) 

SRF ÖREBRO KOMMUN

(kommun Örebro) 31 december 2022 fanns 115 (116) synskadade samt 30 (34) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Örebro 103 (108) och övriga 12 (8) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 212 synskadade medlemmar och 108 stödjande, sammanlagt 320 medlemmar. Vid årets slut 211 synskadade medlemmar samt 98 stödjande medlemmar. Sammanlagt 309 medlemmar, en minskning med 11 medlemmar.
Vid årets slut var könsfördelningen 203 (212) kvinnor, 106 (108) män.

Vid årets slut var åldersfördelningen bland de synskadade följande:  0 år -65 år var antalet 97 (90) och 66 år och äldre var antalet 114 (122).

2. Styrelse
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter. Efter distriktets årsmöte fanns 7 ledamöter. Före årsmötet var styrelsens ledamöter följande: Ove Nilsson, ordförande Örebro, Dan Wakman vice ordf. Örebro, Anders Eng, sekreterare Örebro, Sandra Johansson, vice sekr. Glanshammar, , Chivan Omar, ledamot Lindesberg samt 2 vaccanser. Efter årsmötet var styrelsens ledamöter; Dan Wakman, ordförande, Sandra Johansson, vice ordförande, Chivan Omar, sekreterare och vice arbetsledare, Agneta Elfving, arbetsledare/ledamot, Anders Eng, ledamot Kai Marjata, ledamot och Alexander Poulankanho, ledamot. Till styrelsen har också följande varit adjungerade: Roger Alexanderson, ombudsman, Leif Stockhult kansliet, kassör och verksamhetsutvecklare Charlotte Åkerlind. Margareta Rydemalm, SRF:s ombud i ABF   

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten samt au har haft 2 protokollförda möten. I au har Dan Wakman, Sandra Johansson och Chivan Omar ingått.

9 maj hade styrelsen en planeringsdag i Örebro för att strukturera upp vad det skulle vara för verksamhet under året. Där beslutade man också att starta arbetsgrupp som ska ha olika arbetsområden:

Intressepolitiska gruppen
Couchgrupp för synskadade arbetssökande
Digitala gruppen
Rehab gruppen/Brukarrådet
Kulturgrupp
Ungdomsgrupp
Planeringsgrupp inför 100 års jubileum 2023.
Dan Wakman, Sandra Johansson och Chivan Omar har gått en ordförandeutbildning vid ABF under året.

Revisorer
Under året har Anette Särnholm varit auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm varit distriktets revisor.

3. Ekonomi
Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av verksamhetsbidrag från Region Örebro län, och avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelsen i Örebro län samt organisationsstöd från Riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas med en noggrann planering. För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

Årsmöte och medlemsdag
Årsmötet hölls lördag 23 april på Scandic Grand hotell i Örebro. Deltog gjorde 14 synskadade, 5 från styrelsen och 1 ledsagare. Inga stödjande medlemmar deltog. Roger Alexanderson fick hoppa in som ordförande i sista stund då vår tilltänkta ordförande Lena NIsula Wester tyvärr blivit sjuk. Till årsmötet var en motion inlämnad om att SRF Örebro län skall bli medlemmar i Funktionsrätt Örebro län. Motionen bordlades till nästa årsmöte.

På eftermiddagen lördagen den 19 november var det medlemsmöte i Leif Eriksson-rummet, Brukarhuset Örebro. Antalet deltagare 27 personer. Där fick vi bland annat höra vår förbundsjurist Anna Qvarnström berätta om sitt arbete och sitt engagemang i Funktionsrätt Stockholm. Jens Skoglund, Ralf Härnklo och Kristina Forsberg från Karlskoga underhåll med fiol, dragspel och durspel.    

5. Övrig medlemsverksamhet
Årets populära sommarresa kunde i år genomföras efter 2 års pandemin. Den här gången gick resan till Jönköpings muséum där vi fick en guidad och syntolkad visning av John Baur utställningen som finns på muséet. Efter en god lunch fortsatte vi mot Hjo där glass åts och statsvandring genomfördes. 21 personer deltog.

15 september var det en ordförandeträff på Citykonferens där lokalföreningarnas ordförande och studieombud deltog tillsammans med distriktets styrelse.

9 oktober träffade Dan Wakman, Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind US Mitt i Leif Eriksson rummet i Brukarhuset.

Under året så deltog Anders Eng, Agneta Elfving och Dan Wakman på en inspiratörsutbildning som omfattade 2 Teamsmöten i mars och april samt en två-dagars utbildning på Almåsa 18-19 september som hölls av riksförbundet. Det mynnade ut i en inspirationsdag då vi bjöd in alla nya medlemmar från 2019 till oktober 2022. 19 medlemmar deltog under dagen som hölls på Scandic Grand hotell och var mycket uppskattat.

6. Representation
Under arbetsledarkonferensen via Teams 14 januari deltog Ove Nilsson och Anders Eng. Agneta Elfving och Chivan Omar deltog i arbetsledarkonferens 19-21 augusti.

På organisationsrådets möten 11 februari och 9 juni har Chivan Omar deltagit.

Sandra Johansson deltog på DOFS 21-23 oktober.     

 7. Kultur
Ett teaterprojekt ”Möte i mörker ”startade under våren. Fyra medlemmar i distriktet Roger Alexanderson, Anders Eng, Ove Nilsson samt Cecilia Ramstedt skapade och framförde programmet. Man träffades ett antal gånger under våren och sommaren 2022. Utan Sofia Thoresdotters vägledning och deltagande i programmet hade troligtvis teaterprojektet inte blivit av. 11 augusti bjöd man in politiker och allmänheten till 2 föreställningar vid Kulturkvarteret i Örebro. 14 stycken kom på de båda föreställningarna.

21 oktober hade vi en guidad rundvandring på Kulturkvarteret i Örebro. 7 medlemmar deltog

14 december var en guidad visning av Örebro slott. 5 medlemmar deltog.

Under året livesyntolkades filmen ”Bränn alla mina brev” på Filmstaden i Örebro samt ”Lasse-Majas detektivbyrå – skorpionens gåta”

Distriktet har även syntolkat Eva Rydmarks pjäs på Nya teatern i Örebro.

Länsteatern har haft olika pjäser syntolkade under året.

8. Familjeverksamhet
Under året har våra familjer deltagit i den barn- och familje-verksamhet som Riksförbundet anordnat. Distriktet har inte anordnat någon egen verksamhet.

9.Intressepolitik
a) Rådet för funktionshinderfrågor.
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län och funktionshinderhinder-organisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. RFF nar haft sex protokollförda möten. Till skillnad från     2021 har det varit ett Skype/telefonmöte. Det var mötet i februari, då det fortfarande var lite Coronarestrektioner kvar. De övriga mötena i april-juni-september-oktober-december.

Till RFF finns en referensgrupp som har förberedande möten Inför RFF-möten. Under 2022 var det ett Teams/telefonmöte, övriga var fysiska möten.

Det finns tre undergrupper till RFF:           

Tillgänglighetsgruppen som går igenom ändringar och nybyggnader i Regionens fastighetsbestånd.

Fördelningsgruppen som fördelar verksamhetsbidragen till länets funktionshinderorganisationer.  

Kundforum som tar upp om färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik-frågor.

SRF:s representant i rådet och referensgrupp under 2022 har varit Anders Eng som ordinarie ledamot samt Agneta Elfving som ersättare. SRF:s representant i tillgänglighetsgruppen har varit Ove Nilsson. SRF:s representant i fördelningsgruppen har varit Anders Eng. SRF:s representant I kundforum har varit Agneta Elfving.

Alla protokoll och verksamhetsberättelse finns på Regionens hemsida: www.regionorebrolan.se

Under 2022 blev alla rättsliga prövningar klara angående abonnemangsavgifter, vilka gav Region Örebro län rätt att ta ut abonnemangsavgifter. Dessa avgifter är något vi får leva med, om inte länets funktionshinderorganisationer förmår de i regionen styrande politiska partierna att ändra uppfattning i abonnemangsfrågan.  Tvisten mellan SRF genom Agneta Elfving och Ove Nilsson mot Region Örebro län angående retroaktiva avgifter processades till prövningstillstånd vid Högsta domstolen där vi tyvärr fick ett nekande besked. Förbundsjurist Anna Qvarnström har bistått på ett mycket tydligt, klart och professionellt sätt under hela processen.

På aprilmötet lämnade SRF in en skrivelse gällande synskadades tillgänglighet på USÖ angående ledstråk, ledfyrar samt icke fungerande kölappsapparater. 

På septembermötet lämnade SRF en skrivelse gällande äldre synskadades digitala utanförskap.

Både dessa skrivelser sändes vidare till Regionstyrelsen. Under 2022 har vi inte fått någon återkoppling på dessa skrivelser.  

b) Övrig intressepolitisk verksamhet
31 mars deltog 11 personer från vårt distrikt vid en manifestation på Mynttorget där man tillsammans med SRFare från hela landet och riksförbundet överlämnade en skrivelse om att inte försämra färdtjänsten för våra medlemmar till Anders Ygerman.

31 maj gjorde vi en tillgänglighetsvandring i Nora kommun där vi påtalade en del brister i tillgängligheten på gatorna. Tyvärr deltog ingen politiker, men dock ett par tjänstemän.

13 juni hade vi bjudit in våra regionpolitiker för en dialog om var de står i våra frågor i Leif Erikssonrummet i Brukarhuset. 4 politiker från Centerpartiet (2 st), Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltog. Roger Alexanderson var moderator för mötet. 7 av våra medlemmar deltog.

Den 2 mars genomförde 5 ledamöter ur styrelsen samt ombudsman en tillgänglighetsvandring på USÖ. Gruppen fann brister i ledstråken, ledfyrar och icke fungerade kölappsapparater. Utifrån vandringen författade ombudsman en skrivelse som sändes till Funktionshinderrådet. 

15 oktober firades Vita Käppens dag i Askersund där man promenerade runt centrum, mot hamnen och tillbaka. Deltog gjorde medlemmar ur distriktets styrelse och medlemmar från SRF Sydnärke. 

10.Brukarråd
Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns Syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2022 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten, 2 på våren och 2 på hösten. Fem representanter från SRF Örebro län och Charlotte Åkerlind från distriktets kansli har deltagit. Tyvärr har ingen från ögonkliniken deltagit under året. Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov.

Vid rådsmötena representeras syncentralen av verksamhetschef Ann-Christine Backlund och sekreterare Mi Abrahamsson Kortesmaki.

Under hösten har vi försökt att hitta samarbetsformer för goda relationer och fortsatt engagemang i olika event.

Under 2022 har följande frågor diskuterats.

Frågan om rehabilitering och habilitering.
Frågan om synkunskap för nyanställda på sc.
Ögats dag
2022 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie: Agneta Elfving. Ove Nilsson, Kristina Johansson, Margareta Rydemalm och Chivan Omar.

Ersättare: Jenny Nilsson, Bo Larsson, Christina Svalinder och Sandra Johansson                          

11. Studier
Under 2022 startade en kurs för i-phone användare där man träffades 1ggr varannan vecka för att dela med sig av sina tips och idéer hur man använder sin smarta telefon på bästa sätt. Ove Nilsson har varit studieledare för kursen.

12. Regionalt samarbete
Det har under 2022 inte varit några sammankomster i DEST-regionen.  

Kansliet
Vårt kansli finns i Brukarhuset Mellringevägen 120 B Örebro. Där arbetar Charlotte Åkerlind kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Roger Alexanderson ombudsman 50%, kanslist Leif Stockhult 25%.

Kansliet ger ser service åt distriktet, lokalföreningarna och medlemmarna. Man förmedlar information från Riksförbundet. Man deltar aktivt i distriktstyrelsens arbete och lokalföreningarnas styrelser.

Uppdaterar vår hemsida och facebooksida. SYNvinkeln har utkommit med 7 nummer under året. Alla medlemmar får den i brevlådan. Informationsbladet utkommer i svartskrift, Daisy eller på e-post.

Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Vad vi önskar är att fler medlemmar skulle vara med och skriva i bladet.

14. Övriga utåtriktad verksamhet.
Poddradiogruppen vars funktionärer är Roger Alexanderson, Birgitta Karlsson och Chivan Omar, har under 2022 producerat 11 poddprogram antal nedladdningar har varierat från 14st till 46st.

Fredagen den 15 december hade distriktet ett informationsbord i entréhallen, H-huset USÖ där Dan Wakman, Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind fanns för att dela ut broschyrer och svara på frågor om föreningen för personer som besökte USÖ.

Agneta Elfving deltog vid ett teamsmöte om digital teknik för medlemmar över 65 år som riksförbundet ordnade.

6 december var Dan Wakman och Charlotte Åkerlind på Risbergska skolan för att ge information om hur det är att vara synskadad till en klass med invandrare som läser till undersköterskor.

15. Slutord
Under året har vi så småningom kommit igång med vår verksamhet, glädjande för alla. Dock har det funnits en del restriktioner bland våra äldre medlemmar som inte har velat kommit på våra träffar ännu. Vi hoppas att 2023 blir ett år där alla medlemmar hittar tillbaka till vår verksamhet.

Distriktsstyrelsen tackar vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län (som lades ner under 2021 och dess tillgångar tillföll Synskadades Stiftelse Örebro län) och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet. Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som

förtroendevalda både i styrelser och arbetsgrupper. Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar. Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.