Protokoll


Art: extra styrelsemöte
Datum: torsdag 30 september 2021
Tid: 13.00 – 14.10
Plats: Finnåkers kursgård, Felllingsbro kommun

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Margareta Rydemalm SRF:s ombud i ABF
Charlotte Åkerlind, kansliet

 

59 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

60 Godkännande av dagordningen
BESLUT:

att godkänna dagordningen
61 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Chivan Omar.
61 Föregående mötesprotokoll från 6 sept.
BESLUT:

att godkänna protokollet   
62 Inköp av syntolkningsutrustning
Den nuvarande syntolkningsutrustningen är inte i bästa  skick.  Vi har fått kostnadsförslag på en ny digital utrustning för priset av 45.922 kronor. Den består av 14 mottagare och 2 sändare som borde fungera på en

ishockeyarena. Riksförbundet bidrar med 30 tkr. Kostnaden för distriktet är sålunda cirka 16 tkr.

BESLUT:

att inköpa en ny syntolkningsutrustning.  
63 Medlemsdagen hösten 2021
Styrelsen bollade förslag om tid, plats, föredragande, underhållning. Förslaget om tid blev lördag den 20 november, en heldag med lämplig förtäring. Tid kan ändras om det inte passar föredragande och under-

hållaren.  Det framkom tre förslag till plats Fellingsbro, Karlskoga och Kävesta folkhögskolor. Föredragande om bl.a. kongressens beslut förslogs vår kontaktman i förbundsstyrelsen Alireza G. Alipour. även förbundsordförande Mattsons namn nämndes, men han var mötesordförande på vårt årsmöte, så två gånger i vårt distrikt på ett år kan bli lite tungt. Som underhållare föreslogs Jonny Fagerman och

Håkan Isaksson samt några andra namn.

BESLUT:

att kansliet gör förberedelserna inför medlemsdagen.
64 Övriga frågor
Chivan tog upp att han läst på SRF:s facebook-sida om nu när coronarestriktionerna tagets bort finns en grupp som normalt lever med restriktioner, nämligen de synskadade. Han önskade någon slogan med detta tema som ska framföras till politiker.

Chivan och Roger får fundera på lämpligt förslag.

Sandra hade önskemål om studiecirkel i att skriva insändare. ABF torde var bäst lämpade att tillhandahåll någon sådan studiecirkel. Margareta undersöker detta.

Dan önskade göra reklam för SRF med SRF-pennor. Pennor med SRF:s namn finns att beställa för 4 kr/st. Vi beställer 100st.

65 Nästa möte
Blir torsdagen den 21 oktober klockan 15:30 på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13, Örebro

58 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.