Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-09-07
Tid: 09:00 – 12:30
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind

§51 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§52 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§53 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Cecilia Ramstedt.

§54 Föregående mötesprotokoll 2016-08-09
Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§55 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
Förslag på fördelning av lanstingsbidrag för 2017 är 174 500 kronor.

§56 Kansliet
Inget att rapportera.

§57 Lokalföreningarna
Har haft Upptaktsmöte i Örebro lördag den 27 augusti.

Nya – gruppen har haft motorcykel åkning onsdag den 31 augusti.

Torsdag den 1 september är alla medlemmar inbjudna till informationskampanj på föreningarnas hus löockan 13:00-17:00.

Fredag den 2 september var Mats Stranberg och underhöll i Karlskoga. Det kom 68 personer.

SRF Örebro ska åka på sommarutflykt till Stockholm lördag den 10 september.

Onsdag den 14 september tänker Nya -gruppen ha en kväll med inrikting av kampanjen "Gata för alla". De träffas på föreningarnas hus klockan 18:00-20:00.

Torsdag den 29 september klockan 14:00-16:00 är det färdtjänst möte på Kvarngården i Kumla.

Torsdags den 6 oktober kommer Kumla delta i äldres dag.

§58 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Det var RFF möte den 5 september. Protokoll kommer senare.

Diskuterade frågan om information om regionen till alla som inte läser text eller på dator. Ove tar kontakt med Monica Jonsson, ombudsman för att göra en skrivelse i frågan.

- Ny person till resegruppen
Vi föreslår Roger Alexandersson som representant för resegruppen.

§59 Rapporter
- Intressepolitiska gruppen
En intresse politisk grupp har bildats med Fredrik Sterner, Klas-OlovJ Jansson och Mikael Karlsson. De ska diskutera olika aktuella frågor.

§60 Studier
Vi ska försöka få igång en intresse politisk cirkel.

§61 Inkomna skrivelser
Två skrivelser från riks förbundet. Den ena är om surfa och den andra om medlemsavgiften för 2017.

§62 Åtgärdslista
- Oskarsrevyn i Stockholm (Ove och Birgitta)
- SRFs Informationskampanj Biblioteksturné
(Cecilia och Roger)
- Utställning på Länsmuseumet (Cecilia)
- Planerings möte för utställningen tisdag den 13 september klockan 17:00 vid Hälls.
- FSDB-dagen 9 september (Ove och Charlotte)
- Medlemsdag den 12 november (David och Birgitta)
- Ögats dag 1 november
- Tar kontakt med Monica Jonsson om information i regionen (Ove)

§63 Övriga frågor
- Planeringsdag för 2017.
Beslut:
att ha planeringsdag fredag den 11 november klockan 9:00-16:00 i konferens rum 1 i föreningarnas hus.

§64 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte onsdag den 10 oktober klockan 9:00.

§65 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.