Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2016-11-15
Tid: 15:00 – 18:00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
Roger Alexandersson
David Lindberg
Cecilia Ramstedt, förhindrad närvaro
Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult

§81 Mötets öppnande.
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§82 Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

§83 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja David Lindberg.

§84 Föregående mötesprotokoll 2016-10-10
Beslut:
- vi godkänner protokollet

§85 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Söka internt stöd 2017
Charlotte skickar in ansökan.

- Söka projektstöd 2017
Vi söker för IT projektet.

- Ersättning för syntolkning av teatern "Om tycke uppstår"
Beslut:
Att vi godkänner ersättning för syntolkning av teatern "Om tycke uppstår"

- Ersättning av valberedningen av enkelrumskostnad vid valberedningskurs, Cecilia Ramstedt.
Beslut:
att vi avslår förfrågan om ersättning.

Ersättning till film Emma gjorde
Diskuterade vad som behövs redovisas då det gäller kostnaden som uppstod från produceringen av filmen.
Charlotte ska kolla med revisorn vad som behövs redovisas.

§86 Kansliet
Inget notera.

§87 Lokalföreningarna
Roger och Charlotte har varit på styrelsemöte i Närke.

Karlskoga är över 100 medlemmar.

§88 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Cecilia Ramstedt avsäger sig alla sina uppdrag i RFF.
Beslut:
- att David Lindberg blir ordinarie och Roger Alexandersson blir ersättare i RFF.
- att Roger Alexandersson blir representant i tillgänglighetsgruppen.
- att platsen i primärvårdsgruppen blir vakant.
- att Roger Alexandersson blir representant i resegruppen.
-att David Lindberg är representant i revideringsgruppen för RÖLs funktionshinderpolitiska program.

§89 Rapporter
- Ögats dag
Ove och Charlotte gav information om Ögats dag.

- Medlemsdagen den 12 november
Blev en bra dag och medlemmar har meddelat att de tyckt om dagens upplägg.

- Punktskriftkursen
Roger gav information om punktskriftskursen.

§90 Studier
Diskuterade ny teknik och punktskriftscirklar.

§91 Inkomna skrivelser
Inget nytt.

§92 Åtgärdslista
- SRFs Informationskampanj Biblioteksturné
(Cecilia och Roger)
- Aktivitet för nya medlemmar (Roger)
- Rådslag om verksamhetsinriktning den 10 janurai (styrelsen)
- Informationsdag Ny teknik den 24 januari (Roger)
- Studiecirkel smarta telefoner, paddor tidig vår (Roger)
- Information till invandrare den 23 februari
- Information/utbildning av podd radio den 23 mars (Ove)
- Årsmöte den 8 april (styrelsen)
- Besök kommuner/bibliotek den 21-22 april. 5-6 maj och12-13 maj
- Styrelse/studieombudskonferens med lokalföreningarna den 19-20 maj (styrelsen)
- Sommarresa den 20 juni
- Vita Käppens dag den 15 oktober
- Kongress Malmö den 226-29 oktober

§93 Övriga frågor
- Kurs i medlems- och organisationsutveckling 27-29 januari
Sandra och Charlotte åker.

- Rådslag om verksamhetsinriktning för Synskadade för Riksförbundet 2018- 2020
Vi planerar in en dag att se över detta tillsammans.

- Utvärderingen av utställningen på Örebro länsmuseum.
Vi diskuterade våra intryck av utställning. Cecilia får meddela sin utvärdering.

- Utvärdering av seniormässan
Ove har svarat på synpunkter för seniormässan.

- Utbildning i webb redigering. Roger Alexandersson är intresserad och vi ska fråga Dan Wakman.

- Praktik plats
Beslut:
att Roger Alexandersson får börja praktisera på kansliet preliminärt den 1 januari.

- Ny läsplan för regional infrastruktur 2018 – 2020
Roger Alexandersson kommer att gå den 24 november.

- Kandidat till FS och GU
Ove Nilsson tar kontakt med Agneta Elving om hon ska fortsätta i FS
GU ingen nominering.

-Deltagande i forskningsstudie, Sarah Granberg
Har fått en fråga från Sarah Granberg om en forskning som vänder sig till syn och hörselskada. Vi kommer att sända ut detta i synvinkeln.

- Jul avslutning

Måndag den 12 december klockan 17:00 i Brukarhuset på Mellringevägen 120 B.

§94 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag den 12 december klockan 15:00

§95 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.